ΕΛΗΞΕ: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του υφιστάμενου λογισμικού (λειτουργικά   συστήματα, έτοιμες εφαρμογές ή μη) του συστήματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του υφιστάμενου λογισμικού (λειτουργικά   συστήματα, έτοιμες εφαρμογές ή μη) του συστήματος Διαύγεια (diavgeia.gov.gr)
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Η προσφορά, από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η ανάθεση της σύμβασης για τις ζητούμενες υπηρεσίες υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων/μερών δεν είναι δυνατή, διότι θα πρέπει να γίνονται παράλληλα αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται από ενιαία ομάδα έργου του αναδόχου. 
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης Απλούστευσης Διαδικασιών
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   Σύμβαση Υπηρεσιών
72267000-4-Υπηρεσίες «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (64.728,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 52.200,00  €, πλέον ΦΠΑ: 12.528,00  €)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  Το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο συνίσταται στη δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, για επιπλέον τέσσερα (4) τρίμηνα, με ανάθεση είτε ανά τρίμηνο, είτε για το σύνολο των τριμήνων, ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (64.728,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 52.200,00 €, πλέον ΦΠΑ: 12.528,00   €).
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)    Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες (ΤΜΗΜΑ 2), ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (104.400,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% είκοσι πέντε χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (25.056,00  €) ή συνολικά εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (129.456,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα από τον Ειδικό Φορέα 1053.203.0000000 και ΑΛΕ 2420103001 των οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)  49054 ΕΞ 2022 23.11.2022
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:  22PROC011666721/ 24.11.2022
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  19/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α 172871