ΕΛΗΞΕ: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑI Η ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Σύμβαση Υπηρεσιών

72267100-0 – Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

ΔΙΕΘΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ  (992.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ειδικός Φορέας 1053/202/0000000 και ΑΛΕ 2420989001 οικονομικών ετών 2021-2023.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ένα (1) έτος και προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ναι, όπως αυτά περιγράφεται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10316 ΕΞ 2021 07-04-2021 Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008442908 και ΑΔΑ: 6ΟΛ046ΜΤΛΠ-Α1Η)

και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10575 ΕΞ 2021 08-04-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008447535)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

17 Μαϊου 2021 και ώρα 17:00μμ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr με συστημικό α/α 108592

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

17/05/2021 και ώρα 17:00 μμ

Ημερομηνία διενέργειας:

21/05/2021 και ώρα 10:0πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

21 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00πμ