ΕΛΗΞΕ: Παροχή υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑI Η ΣΥΜΒΑΣΗ:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Παροχή υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Σύμβαση Υπηρεσιών
72900000-9 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με εφεδρικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπηρεσίες μετατροπής καταλόγων ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Τετρακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (414.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ή Πεντακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ με ΦΠΑ (513.360,00€)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ειδικός Φορέας 1053/202/0000000 και ΑΛΕ 2420989001 οικονομικών ετών 2021-2024.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα επτά (37) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι ένας (1) μήνας προετοιμασία εγκατάστασης- αν απαιτηθεί- και τρία (3) έτη φιλοξενία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ναι, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9171 ΕΞ 2021 29-03-2021 Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008371688 και ΑΔΑ: 6ΞΑΜ46ΜΤΛΠ-ΔΡΓ)
και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9556 ΕΞ 2021 01-04-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008376906)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

16 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00μμ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr με συστημικό α/α 108194

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

22 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 πμ