ΕΛΗΞΕ: Παροχή υπηρεσιών επισκευής καθισμάτων εργασίας και επίπλων γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (CPV: 50850000-8)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής καθισμάτων εργασίας και επίπλων γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ταξινόμηση κατά CPV:

50850000-8 “Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης επίπλων”.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια είκοσι   ΕΥΡΩ (22.320,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 18.000,00 €,  πλέον ΦΠΑ: 4.320,00 €)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ  Φορέας 1053/202/0000000

 ΑΛΕ 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών» οικονομικού έτους 2020

Α.Π Ανάληψης 33162/24.11.2020

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Μέχρι περάτωσης των απαιτούμενων επισκευών και οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι του Διαγωνισμού.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ:

16/12/2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

28/12/2020 και ώρα 17:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Οικ.35295 ΕΞ 2020/16-12-2020

ΑΔΑΜ:20PROC007864659

Η πρόσκληση σε μορφή word