ΕΛΗΞΕ: Παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ανοιχτής Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης Πολιτών (Call Center / Helpdesk)» στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι την ολοκλήρωση των κατ΄ ελάχιστον 36 προσφερόμενων ανθρωπομηνών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα Τμήμα και η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους Ανάδοχους αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι σε μέρος αυτών.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

CPV: 79510000-2 «Υπηρεσίες απόκρισης τηλεφωνικών κλήσεων»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. 117 Ν. 4412/2016)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00  €,  πλέον ΦΠΑ:  14.400,00 €)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-501-0000000,  2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»

Αποφάσεις Ανάληψης

23186 ΕΞ 2021 8.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΛΙΒ46ΜΤΛΠ-ΦΘΧ, ΑΔΑΜ: 21REQ008902853)

23549 ΕΞ 2021 12.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΕΘ46ΜΤΛΠ-7ΗΠ, ΑΔΑΜ: 21REQ 008902853)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

27471 ΕΞ 2021 5.8.2021

(ΑΔΑΜ: 21PROC009041696, ΑΔΑ: Ψ3Ρ46ΜΤΛΠ-27Ρ)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

6-8-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009041696)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

6-8-2021 (ΑΔΑ: Ψ3Ρ46ΜΤΛΠ-27Ρ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τετάρτη 1-9-2021 και ώρα 14:00 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πέμπτη 2-9-2021 και ώρα 11.00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)