ΕΛΗΞΕ: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 68436)

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Υπ. Οικονομικών – Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV : 34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 50117100-9 Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

256.693,55€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο της προμήθειας

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HERCULE III PROGRAMME 2014-2020», υπό τον τίτλο «Plan for Reinforced Defence Against FraudulentPREDEFA (Grant Agreement 786250)» σε ποσοστό 80%.

Το Έργο έχει ενταχθεί τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων  του Υπ. Οικονομικών ΣΑΕ 0512 με κωδικό ενάριθμο 2018ΣΕ05120000.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

Διακήρυξη με ΑΔΑ : 6Η8ΩΗ-ΣΟΦ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 

20/12/2018  -   22/1/2019