ΕΛΗΞΕ: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικού εφαρμογών και συναφούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Υπουργείο Οικονομικών -– Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 «Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικού εφαρμογών και συναφούς υλικοτεχνικού εξοπλισμού» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Σύμβαση Προμήθειας 
Ταξινόμηση κατά CPV : 48000000-8  «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής»
 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  ποιότητας- τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

173.790,30€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο της προμήθειας

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HERCULE III PROGRAMME 2014-2020», υπό τον τίτλο «Plan for Reinforced Defence Against Fraudulent – PREDEFA (Grant Agreement 786250)» σε ποσοστό 80%.

Το Έργο έχει ενταχθεί τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων  του Υπ. Οικονομικών ΣΑΕ 0512 με κωδικό ενάριθμο 2018ΣΕ05120000.
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
4  μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ.Α0014720ΕΞ2018 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14/12/2018  -   15/1/2019