ΕΛΗΞΕ: Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενοποιημένου συστήματος ομαδικής επικοινωνίας του ΣΔΟΕ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Υπουργείο Οικονομικών 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενοποιημένου συστήματος ομαδικής επικοινωνίας του ΣΔΟΕ

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Σ.Δ.Ο.Ε.  Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV : 32360000-4  "Εξοπλισμός ενδοεπικοινωνίας"

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε :

49.000,00€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% 

60.760,00€  με Φ.Π.Α.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, ΕΦ 23-670,  ΚΑΕ 1725

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ.Α 0013319 ΕΞ 2018 / 13-11-2018

 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18PROC003994999