ΕΛΗΞΕ: Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών αναλώσιμων ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (18.805,52 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι εξάντλησης των συμβατικών προμηθειών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.»

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από πέντε (5) τμήματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ανά είδος και ζητούμενη ποσότητα στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι «Είδη προς προμήθεια και ζητούμενες ποσότητες» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408/7.5.2021 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC008570750, ΑΔΑ: 6Α0Σ46ΜΤΛΠ-ΣΔΣ).

 

Η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους Ανάδοχους δύναται να αφορά σε ένα (1) ή περισσότερα τμήματα ή/και το σύνολο των Τμημάτων και για το σύνολο των ειδών και των ζητούμενων ποσοτήτων του κάθε Τμήματος.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν με την υποβολή της προσφοράς τους δείγματα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη παρ. 2.4.3.4. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13408/7.5.2021 διακήρυξη.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής  (ΤΚ 10163)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

CPV: 30234000-8: Μέσα αποθήκευσης

          30192700-8: Γραφική ύλη

          24911000-3: Ζελατίνες

          30199700-7: Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα

          30192000-1: Προμήθειες ειδών γραφείου

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. 117 Ν. 4412/2016)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (18.805,52 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 15.165,73  €,  πλέον ΦΠΑ: 3.639,79 €)

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-501-0000000,  ΑΛΕ 2410201001 «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Απόφαση Ανάληψης

739 ΕΞ 2021 12.1.2021 (ΑΔΑ: 9ΞΛΜ46ΜΤΛΠ-ΤΡΣ, ΑΔΑΜ: 21REQ008074936)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

13408 ΕΞ 2021 7.5.2021

(ΑΔΑΜ: 21PROC008570750, ΑΔΑ: 6Α0Σ46ΜΤΛΠ-ΣΔΣ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 14221 ΕΞ 2021 14.05.2021
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 7-5-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008570750)
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 7-5-2021 (ΑΔΑ: 6Α0Σ46ΜΤΛΠ-ΣΔΣ)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19/5/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20/5/2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)