ΕΛΗΞΕ: Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και μετάπτωσης των δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα σε νέο πληροφοριακό σύστημα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει Τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και μετάπτωσης των δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα σε νέο πληροφοριακό σύστημα (δικαίωμα προαίρεσης), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα παράτασης έως τριών επιπλέον τριμήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ποσού εκατόν ενενήντα πέντε  χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (195.900,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ (242.916,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης».
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα σύμβαση αποτελείται αποτελείται από ένα (1) τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο ομάδες υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο, κατά τη διάρκειά της:
α) Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΜΗΣ» (ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ), ως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης (δικαίωμα προαίρεσης) για  τρία  (3) επιπλέον τρίμηνα (με ανάθεση είτε ανά τρίμηνο είτε συνολικά για όλα τα τρίμηνα).
β) Την παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης της βάσης δεδομένων (δικαίωμα προαίρεσης) από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (BackOffice ΚΕΠ), σε νέο πληροφοριακό σύστημα που θα υλοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (νέο BackOffice ΚΕΠ), ως περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα της παρούσας, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, με βάση τις τιμές μονάδας της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 
Η υποβολή προσφοράς από τους υποψήφιους Ανάδοχους δύναται να αφορά στο σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών. 
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV:
50324100 “Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων”
72500000 “Υπηρεσίες πληροφορικής”
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των εκατό δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ (117.552,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 94.800,00€, πλέον ΦΠΑ: 22.752,00€)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των εκατό είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (125.364,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 101.100,00€, πλέον ΦΠΑ: 24.264,00€).
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ποσά χωρίς ΦΠΑ)    Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των εκατό ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (195.900,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σαράντα επτά χιλιάδων δεκαέξι ευρώ (47.016,00€) ή συνολικά διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ (242.916,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Απόφαση Ανάληψης 
2/88819/ΔΠΓΚ/28.7.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009013969 και ΑΔΑ: 6Φ3ΦΗ-6Β2) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
41041 ΕΞ 2021 19.11.2021 (ΑΔΑ: Ω1Γ646ΜΤΛΠ-0Χ1) βεβαίωση έγκρισης ανάληψης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΠ: 43001 ΕΞ 2021 3.12.2021 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 142326)
Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ2021S/ 238 – 627719
ΑΔΑΜ 21ROC009683391 & ΑΔΑ Ψ23246ΜΤΛΠ-ΒΨΘ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) 43410 ΕΞ 2021 7.12.2021 
ΑΔΑΜ: 21PROC009686049

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Νέα καταληκτική ημερομηνία:

22/12/2021 και ώρα 17:00 μ.μ.

 

Τρίτη 28η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 142326)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:

23/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Τετάρτη 29η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.