ΕΛΗΞΕ: Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «Προσθήκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) και άλλων συστημάτων υποστήριξης του ΓΛΚ


ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο «Προσθήκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) και άλλων συστημάτων υποστήριξης του ΓΛΚ»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

72253200 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός (αρ. 27 του ν. 4412/2016)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.700.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (888.000,00 €) ή συνολικά τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (4.588.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή (“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι ο προϋπολογισμός εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον ειδικό φορέα. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ): 2420989001.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5657 ΕΞ 2022 16-02-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010085317 και ΑΔΑ: 6Τ2046ΜΤΛΠ-Δ0Ο) προκήρυξη

και η υπ’ αρίθμ. πρωτ.  6343 ΕΞ 2022 31-12-2021 (ΑΔΑΜ: 22PROC010092853) Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών:

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00μμ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr

 

Συστημικός αριθμός α/α 155762