ΕΛΗΞΕ: Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 11 & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ, 17671 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με CPV: 09135100-5, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (284.580,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) βάσει στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα (1) τμήμα, που αφορά στην προμήθεια ενός είδους, αυτού του πετρελαίου θέρμανσης.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) βάσει στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (284.580,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (229.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Περαιτέρω ανάλυση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον ειδικό φορέα 1053.202.0000000, τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2410302001 «Αγορές καυσίμων θέρμανσης» των οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025, αναλυόμενη κατά οικονομικό έτος ως περιγράφεται στο πλήρες τεύχος της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38027 ΕΞ 2022 23.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011300515 και ΑΔΑ: ΨΜΘΗ46ΜΤΛΠ-20Α) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2023, 2024 & 2025.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ          (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

38900 ΕΞ 2022 30.09.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC011346421, ΑΔΑ: 601Ξ46ΜΤΛΠ-ΝΛΘ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ              (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

39352 ΕΞ 2022 03.10.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC011353857)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

08.11.2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 173112)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09.11.2022 και ώρα 10:00 π.μ.