ΕΛΗΞΕ: Διεθνής, ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη μεικτής σύμβασης προμήθειας και υπηρεσιών για την: «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)»
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης έως τρία (3) έτη, μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης και περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στο παράρτημα του τεύχους της διακήρυξης. 
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο Αττικής
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΕΙΤΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
30234000-8    «Μέσα αποθήκευσης» 
48000000    «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής»
72263000    «Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός (αρ. 27 του ν. 4412/2016)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Επτά εκατομμύρια εννιακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.911.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Για την αρχική σύμβαση: πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (5.456.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης: δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.455.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης. Αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ06300005), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74900/05-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΙΥ46ΜΤΛΡ-ΘΞΕ) απόφαση ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση και Επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)» στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2021 (ΣΑΕ 063). 
Η δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης (δικαίωμα προαίρεσης) θα βαρύνει, μετά από την απαραίτητη έγκριση των πιστώσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 45207 ΕΞ 2021 21-12-2021 ορθή επανάληψη στις 27-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009872193 και ΑΔΑ: 65ΟΛ46ΜΤΛΠ-Μ76) προκήρυξη 
και η υπ’ αρίθμ. πρωτ.  46282 ΕΞ 2021 31-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009886216) Διακήρυξη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφορών Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00μμ
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00πμ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  www.promitheus.gov.gr 
  Συστημικός αριθμός α/α 146350