ΕΛΗΞΕ: Διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (658.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (815.920,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.».

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η ανάθεση της σύμβασης για τις ζητούμενες υπηρεσίες υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων/μερών δεν είναι δυνατή, διότι θα πρέπει να γίνονται παράλληλα αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες, οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται από ενιαία ομάδα έργου του αναδόχου.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV

79.41.70.00-0 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα ασφάλειας

72.24.60.00-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων     πληροφορικής

72.22.50.00-8 Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων

72.21.27.30-5 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ασφάλειας

72.22.00.00-3 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά́ θέματα

79.111.000-5 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών

80.55.00.00-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ΕΥΡΩ (658.000,00 €),, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά οκτακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (815.920,00€),συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-202-0000000,  ΑΛΕ 3140301001 «Αγορές Λογισμικού Υπολογιστών» & ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως εξής:

Ι. Για τον ΑΛΕ 3140301001 «Αγορές Λογισμικού Υπολογιστών», συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων ευρώ (186.000,00 €), για το οικονομικό έτος 2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5732 ΕΞ 2022 17.2.2022 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΩΘΩ46ΜΤΛΠ-ΥΙΕ, ΑΔΑΜ: 22REQ010075486).

 

ΙΙ. Για τον ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», συνολικού ποσού εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (629.900,00 €), για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/81424/ΔΠΓΚ/1.3.2022 Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΨΝΞΜΗ-ΟΞΓ, ΑΔΑΜ: 22REQ010175347).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

32769 ΕΞ 2022 26.7.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC011025424, ΑΔΑ: Ψ0ΧΙ46ΜΤΛΠ-Υ7Φ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

32948 ΕΞ 2022 28.7.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC011025936)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

29-7-2022 (22PROC011025424)

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

29-7-2022 (Ψ0ΧΙ46ΜΤΛΠ-Υ7Φ

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

29-7-2022 (22PROC011025936)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

15/9/2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 169207)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Παρασκευή 16/9/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΝΕΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Τροποποίηση όρων διακήρυξης και παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών
και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού
διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 32948 ΕΞ 2022 27.7.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 28-7-
2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011025936), μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 169207)

 ΑΠΟΦΑΣΗ 38514/27.9.2022

Με βάση την συνημμένη απόφαση, ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, ορίζεται η Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ. και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

NEO: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών για τον διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (CPV: 79417000-0, 72246000-1, 72225000-8, 72212730-5, 72220000-3, 79111000-5, 80550000-4) ΑΡΧΕΙΟ