ΕΛΗΞΕ: Διεθνής διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτίριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και του DC του ΓΛΚ

Απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 17671 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτίριο στέγασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και του DC του ΓΛΚ, με CPV: 50710000-5, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δύο εκατομμυρίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά (2.095.598,05€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προσφορά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών, δεδομένου ότι η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV50710000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής, Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την αρχική σύμβαση: ένα εκατομμύριο εξακόσιες δώδεκα χιλιάδες ευρώ (1.612.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης: τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά (483.598,05€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ  και σαράντα τρία λεπτά (389.998,43€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Περαιτέρω ανάλυση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης γίνεται στο πλήρες τεύχος της διακήρυξης.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον ειδικό φορέα 1053.202.0000000, τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ) 2420389001 «Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευών» των οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024 και 2025, αναλυόμενη κατά οικονομικό έτος ως περιγράφεται στο πλήρες τεύχος της οικείας διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15397 ΕΞ 2022 19.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011194608 και ΑΔΑ: ΩΤΞΙ46ΜΤΛΠ-Ο4Π) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022 με α/α 37081 και την υπ’ αριθμ. 15475 ΕΞ 2022 20.04.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010435912 και ΑΔΑ: 9Ε7Ι46ΜΤΛΠ-Ξ8Ψ) έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2023, 2024 & 2025.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

36373 ΕΞ 2022 09.09.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC010981465, ΑΔΑ: ΩΖ2Θ46ΜΤΛΠ-06Ο)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

36903 ΕΞ 2022 12.09.2022

(ΑΔΑΜ: 22PROC011227761)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18.09.2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α 171764)

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

19.09.2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΝΕΑ ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.