ΕΛΗΞΕ: Διακήρυξη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών χειρισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και γενικής τεχνικής υποστήριξης στην «Αίθουσα Ενημέρωσης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Παροχή υπηρεσιών χειρισμού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μικροφωνικής εγκατάστασης, βιντεοπροβολέα, κονσόλες φωτισμού και εικόνας, μεταφραστικών και λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων) και γενικής τεχνικής υποστήριξης (CPV: 71356300-1), κατά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και συναντήσεων στο «Κέντρο Τύπου - Αίθουσα Συνεδρίων» καθώς και κατά τη διάρκεια ενημερώσεων στην «Αίθουσα Ενημέρωσης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από ένα (1) μόνο τμήμα.
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα Αττικής 
(ΤΚ 10163)
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

71356300-1 «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. 117 Ν. 4412/2016)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η δαπάνη θα βαρύνει  τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053-501-0000000,  ΑΛΕ 2420989001.
Απόφαση Ανάληψης 
31003 ΕΞ 2020 23.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΣΡ46ΜΤΛΠ-ΟΗΚ, ΑΔΑΜ:
20REQ007701765)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) 33600 ΕΞ 2020/30.11.2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC007745807, ΑΔΑ: 6ΡΨΠ46ΜΤΛΠ-4ΣΙ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11/12/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.
ΤΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κεντρικό Πρωτόκολλο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Φραγκούδη11 και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, ΤΚ 10163, Καλλιθέα, Αττικής)
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  14/12/2020 και ώρα 13:30 μ.μ.