ΕΛΗΞΕ: Διακήρυξη διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης  για την παροχή υπηρεσιών για την μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του έργου G-CLOUD

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ G-CLOUD»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών με CPV:
31200000-8 «Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος»
51100000-3 «Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (359.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 1053.202.0000000, ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», για το οικονομικό έτος 2022.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10029 ΕΞ 2022 16.03.2022 Διακήρυξη                 (ΑΔΑΜ: 22PROC010237131).
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  18 Απριλίου 2022 και ώρα 17:00μμ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ www.promitheus.gov.gr με α/α ΕΣΗΔΗΣ 156177