ΕΛΗΞΕ: Διαβούλευση του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύμβαση Υπηρεσιών
Ταξινόμηση κατά CPV:
30234000-8    Μέσα αποθήκευσης
72263000    Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού
48000000    Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσότων τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (4.440.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 5.456.000,00 €, ΦΠΑ: 1.056.000,00 €)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€ 1.980.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 2.455.200,00 € , ΦΠΑ 475.200,00 €), για την συντήρηση του έργου μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων Ευρώ (€6.380.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  7.911.200,00 € ΦΠΑ: 1.531.200,00€) 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ06300005)
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΣΑΕ 063
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ   Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Από 11/11/2021  έως 25/11/2021
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ (pdf)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (doc)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
ΟΔΗΓΙΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό 21DIAB000020571.