ΕΛΗΞΕ: Διαβούλευση για Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 


ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ)


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ


«Υπηρεσίες χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τον Εθνικό Εκδότη Αναγνωριστικών Κωδικών (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων»


 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ


ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Ταξινόμηση κατά CPV:

72500000 - Υπηρεσίες πληροφορικής

72222300 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών

72416000 - Παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών


 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 


Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ


H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής


 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 


Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ, (1.160.000)


 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) 

 


Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων  ΕΥΡΩ, 1.438.400 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.160.000 €,  πλέον ΦΠΑ: 278.400 €)


ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


260.400 €

(210.000 € πλέον ΦΠΑ 50.400 €)


 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 


Τακτικός Προϋπολογισμός Υπ. Οικονομικών


 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 


Τριάντα εννέα  (39) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης


 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 


 

Από 25/10/2019  έως 11/11/2019


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 


 ΑΡΧΕΙΟ (PDF)


 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


                                                         


ΟΔΗΓΙΕΣ

 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info_idissuer@gsis.gr