ΕΛΗΞΕ: Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του χώρου της Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και τροποποίηση των διεπαφών του ΟΠΣ με αυτήν, όπου απαιτείται

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Αποδοτικότερη αποθήκευση και διαχείριση του χώρου της Βάσης Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και τροποποίηση των διεπαφών του ΟΠΣ με αυτήν, όπου απαιτείται»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταξινόμηση κατά CPV:

72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διενέργεια απευθείας ανάθεσης και πρόσκληση για την υποβολή προσφορών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

€16.963,20 (Δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φορέας ΓΓΠΣΔΔ 1053-202-0000000 και ΑΛΕ 2420989001 οικονομικού έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

35628 ΕΞ 2020/04-01-2021

ΑΔΑΜ: 21PROC007977592

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ:

04-01-2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

11-01-2021 και ώρα 14:00