ΕΛΗΞΕ: Απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου για ετήσια προληπτική συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου (SAMSUNG OFFICE SERV 500) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών 
Τμήμα Α΄
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ     Απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου για ετήσια προληπτική συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου (SAMSUNG OFFICE SERV 500) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Σ.Δ.Ο.Ε. - Ειδικός Φορέας 1023-206-0000000 και Λογαριασμός 2420389001
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Ταύρος
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α. 24%)
4.032,26 €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(με Φ.Π.Α. 24%)    
5.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ     ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - Προϋπολογισμός  εξόδων του Υπ. Οικονομικών
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, πιο συγκεκριμένα από 01/01/2020 έως 31/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) 85801/ 31-07-2019 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27/08/2019 Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ανέρχονται σε:
Παρακράτηση φόρου 8%
0,07252% ήτοι: 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Πειραιώς & Κολωνού 2
104 37 Αθήνα
Πληροφορίες: αν. Καρίτζης
Τηλέφωνο: 210.52.43.922, FAX: 210 52.36.769
E-mail: a.karitzis@minfin.gr