ΕΛΗΞΕ: Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση, παραγωγική λειτουργία, αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας για δυο (2) χρόνια

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ & ΑΛΕΞ. ΠΑΝΤΟΥ 11, 101 63 ΑΘΗΝΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση, παραγωγική λειτουργία,  αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας  για δυο (2) χρόνια»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α) 72211000-7 «Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη» και 

β) 72611000-6 «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εννιακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ, (992.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 800.000,00€,  πλέον ΦΠΑ: 192.000,00€)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ειδ. Φορέα 1053.202.0000000,  σύμφωνα με:  

α) την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2021-2022 στον ΑΛΕ 2420389001 του Ειδικού Φορέα 1053.202.0000000 συνολικού ποσού 744.000,00€ και 
β) την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 στον ΑΛΕ 2420989001 του Ειδικού Φορέα 1053.202.0000000 συνολικού ποσού 248.000,00€

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής  της. Τα αντίστοιχα Παραδοτέα του έργου αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις Αναθέτουσας Αρχής του συνημμένου τεύχους διακήρυξης

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 23703 ΕΞ 2020/28-08-2020 Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007237031 και ΑΔΑ: ΩΛΦΙ46ΜΤΛΠ-2ΨΩ)
και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 23740 ΕΞ 2020/28-08-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC007237286)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17:00μμ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr με συστημικό α/α 95075