Λεπτομέρειες σχετικά με τις Επιστροφές Χρημάτων του Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων e-Παραβόλου περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από Πολίτη / Συναλλασσόμενο: Στην περίπτωση πληρωμένου e- Παραβόλου που δεν έχει κατατεθεί στο Φορέα (δεν έχει δεσμευτεί από Φορέα).

Β. Αίτημα επιστροφής χρημάτων από το Φορέα. Στην περίπτωση που το e-Παράβολο έχει κατατεθεί στο Φορέα.

Προσοχή:
•    Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή χρημάτων είναι η συμπλήρωση του ΑΦΜ.
•    Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί μετά από έλεγχο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

A. Διαδικασία αιτήματος επιστροφής χρημάτων από Πολίτη / Συναλλασσόμενο

 

Αφορά μόνο τους πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet.

1)    Στην περίπτωση μη κατάθεσης  / χρήσης του πληρωμένου e-Παραβόλου ο πολίτης / συναλλασσόμενος  επιλέγει κατά την προβολή του παραβόλου «Αίτημα επιστροφής χρημάτων». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙBAN) ο πολίτης / συναλλασσόμενος.

2)    Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης / συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Προσοχή: Δεν ισχύει για τα παράβολα αυτόματης δέσμευσης τα οποία μπορούν να επιστραφούν μόνο από τον Φορέα.

Β. Διαδικασία αιτήματος επιστροφής χρημάτων από Φορέα

 

Η διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση μη χρήσης του κατατεθειμένου / δεσμευμένου e- Παραβόλου από το Φορέα.

1)    Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Φορέα επιλέγει για το δεσμευμένο παράβολο την «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» και στη συνέχεια την «ΟΛΙΚΗ» ή «ΜΕΡΙΚΗ» ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (στην περίπτωση μερικής επιστροφής προσδιορίζει και το ποσό των χρημάτων)

2)    Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρεί την αιτιολογία επιστροφής του e-Παραβόλου.

3)    Το δεσμευμένο e-Παράβολο εμφανίζει στην «κατάσταση επιστροφής» την ένδειξη «ΟΛΙΚΗ» ή «ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» και το ποσό επιστροφής.

4)    Μετά από έλεγχο και σε συνεργασία με το Φορέα, η επιστροφή των χρημάτων προωθείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5)    Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει εάν ο πολίτης / συναλλασσόμενος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και είτε συμψηφίζει το ποσό της επιστροφής, είτε το πιστώνει στον τραπεζικό του λογαριασμό, εφόσον έχει δηλωθεί ο IBAN. Σε άλλη περίπτωση, ο πολίτης / συναλλασσόμενος πρέπει να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να δηλώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό.