Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
1.  Τι είναι το Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών φιλάθλων;

 

Το Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων αποτελεί τη ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία καταχωρίζονται τα μέλη των λεσχών φιλάθλων των αθλητικών σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), των Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) και των νόμιμων παραρτημάτων τους, του άρθρου 41Β του ν. 2725/1999 . Mέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση για τη χορήγηση της ετήσιας βεβαίωσης υποβολής στοιχείων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

 

2.  Πώς πραγματοποιείται η πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα;

 

Η ψηφιακή πλατφόρμα  είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr).

 

 

3.  Πώς μπορώ να συνδεθώ στην ψηφιακή πλατφόρμα;

 

Για τη σύνδεση στην πλατφόρμα θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς- διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (κωδικοί TAXISnet) του νομικού προσώπου ή τους προσωπικούς σας κωδικούς διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ (κωδικοί Taxisnet), εάν είστε εκπρόσωπος Α.Σ. ή Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ (κωδικοί Taxisnet), εάν είστε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να δει την εγγραφή του στο ψηφιακό μητρώο.   

 

 

 

4.  Ποιος είναι ο σκοπός του Μητρώου;

 

Ο σκοπός είναι η ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας των αθλητικών σωματείων των Τ.Α.Α και των Α.Α.Ε.

 

5.  Ποιοι είναι οι πιστοποιημένοι χρήστες του Μητρώου;

 

Οι πιστοποιημένοι χρήστες είναι:

α. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων των Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε. που έχουν παράσχει συναίνεση για την αναγνώριση της Λέσχης.
β. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Λεσχών Φιλάθλων.
γ. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παραρτημάτων των παραρτημάτων των Λεσχών Φιλάθλων.
δ. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α.
ε. Το προσωπικό των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων και τμημάτων ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομία καθώς και τα κατά τόπο αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα.

 

6.  Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της ετήσιας βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας των λεσχών;

 

Ναι, από την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου η βεβαίωση εκδίδεται και χορηγείται ηλεκτρονικά.

 

7. Πώς αδειοδοτούνται τα γραφεία, τα εντευκτήρια και τα παραρτήματα των λεσχών;

 

 Η αδειοδότηση  των γραφείων, εντευκτηρίων και παραρτημάτων πραγματοποιείται από την εκάστοτε Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 41β του Ν.2725/1999 καθώς και σύμφωνα με την αριθ. 482805/06-10-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Αθλητισμού. 

 

8.    Πότε καταχωρίζονται τα παραρτήματα των λεσχών;

 

Τα παραρτήματα καταχωρίζονται βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ “Λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων του άρθρου 41Ι του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)”.

 

9.  Ποιος έχει δικαίωμα εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;

 

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ανάλογα με τον ρόλο του αποκτά πρόσβαση σε σχετικές λειτουργικότητες και δεδομένα.

 

10.  Ποιος είναι υπεύθυνος για την τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία τους;

 

α. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
β. Η Ελληνική Αστυνομία.
γ. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

11.  Ποιος ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων;

 

Είναι η ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας των αθλητικών σωματείων, των Τ.Α.Α. και των Α.Α.Ε. με σκοπό το δημόσιο συμφέρον. Τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί και αποθηκευτεί διατηρούνται για πέντε έτη.

 

12.  Πού μπορώ να απευθυνθώ για να ενημερωθώ αναλυτικότερα αναφορικά με τη λειτουργία του Μητρώου;

 

Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Λεσχών Φιλάθλων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στα τηλέφωνα: 213-1316129, 213-1316891 και στο email tlf@gga.gov.gr.