Υπηρεσία Στοιχεία Κατόχου Οχήματος

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δίνεται σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και αφορά στην ανάκτηση των στοιχείων του κατόχου / κατόχων οχήματος για συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η Υπηρεσία με βάση τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος και μια ημερομηνία επιστρέφει τις παρακάτω πληροφορίες (Μέθοδος getVehicleInfo):

Για το όχημα: (Μάρκα, Χρώμα, Τύπο, Αριθμό Πλαισίου, Κατάσταση)

Για τους ιδιοκτήτες: (ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας, ΔΟΥ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση) όταν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο και (ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας, ΔΟΥ, Επωνυμία, Διεύθυνση) όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο.

Στην περίπτωση πολλών ιδιοκτητών επιστρέφονται σε λίστα τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών.