Στοιχεία εισοδήματος από ΑΑΔΕ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων  για το Ύψος του Οικογενειακού Εισοδήματος - Κλίμακα  (από ΑΑΔΕ)

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Εύρεση της τιμής του οικογενειακού εισοδήματος ενός ΑΦΜ στην κλίμακα ύψους οικογενειακού εισοδήματος για ένα συγκεκριμένο έτος   (getKlimakaEisodima).

 • Κλίμακα Οικογενειακού Εισοδήματος (ΔΥΠΑ)(getKlimakaEisDypa)

2.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων για Τέλη Παρεπιδημούντων

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων για τέλη παρεπιδημούντων (getTaxfeeData)

3.  Υπηρεσία άντλησης βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Λήψη βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης (getProfileEisodhmaInd)

 • Άντληση  πληροφοριών για υποβολή φορολογικής δήλωσης χωριστά ή μη από τον/την σύζυγο σε περίπτωση συζύγων  (getTaxDeclSeparStat)

 • Άντληση  πληροφοριών για το "Απασχολούμενο Προσωπικό" σύμφωνα με το έντυπο Ε3  (getEmpStaffE3026)

 • Άντληση  πληροφοριών για ύπαρξη δηλωθέντος εισοδήματος Φ.Π. στους κωδ. 325–326 ανάλογα τον αιτούντα (μέλος Δ.Σ.)   (getDeclIncome325326)

 • Άντληση  πληροφοριών για την ύπαρξη δηλωθέντων εισοδημάτων ναυτικών (κωδ. 201–202)   (getDeclIncome201202)

4.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων κατά κεφαλήν εισοδήματος 

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων κατά κεφαλήν εισοδήματος (getProfilePerCapitaIncome)

5.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Επιχειρήσεων από το Ε3 (μόνο για ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ)

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3 (getProfileEisodhmaBusiness)

   .  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Επιχειρήσεων από E3 για το πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Ν.  (μόνο για το Υπουργείο Ανάπτυξης)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Λήψη στοιχείων από το έντυπο Ε3 για το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΑΝ (getE3ProfileEisodimaOPSAN)

   7.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Επιχειρήσεων από Ε3 για Ψηφιακό Μ.Μ.Ε.

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Λήψη στοιχείων από το Ε3 για τη Δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (getE3DigitalTransformInfo)

    8.  Υπηρεσία στοιχείων εισοδήματος αγροτών (για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τη διασύνδεση μεταξύ ΜΑΑΕ και ΑΑΔΕ)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Λήψη αναγκαίων εισοδηματικών στοιχείων αγροτών για τη διασύνδεση μεταξύ ΜΑΑΕ και ΑΑΔΕ (getFarmerIncomeInfo)

   9.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης (μόνο για ΕΦΚΑ)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Λήψη στοιχείων Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης (getProfileOtherSourceIncome)

   10.  Παροχή Στοιχεία Πελατών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (KYC) από την ΑΑΔΕ

   Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

   • παρέχει Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου (getRegistryDataKYC)

   • παρέχει Στοιχεία Εισοδήματος (getIncomeDataKYC)

   • Στοιχεία Μητρώου, Εισοδήματος και Δραστηριότητας (Συνδυαστική λειτουργία) (getDataComboKYC)

   • παρέχει Στοιχεία Δραστηριότητας (getActivitiesKYC)

   11.  Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών (προς αναβάθμιση, προς απόσυρση, ήδη αποσυρμένα)(getTameiakesInfo)

   12.  Στοιχεία Δηλώσεων Φ.Π.Α (για Υπ. Ανάπτυξης)

   Στοιχεία Δηλώσεων Φ.Π.Α (για Υπ. Ανάπτυξης)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Στοιχεία Δηλώσεων Φ.Π.Α (getDilFpaInfo)

   13.  Στοιχεία Δηλώσεων Εντύπου Ν (Νομικών Προσώπων) για Υπ. Ανάπτυξης

   Στοιχεία Δηλώσεων Εντύπου Ν (Νομικών Προσώπων) για Υπ. Ανάπτυξης

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Στοιχεία Δηλώσεων Εντύπου Ν (Νομικών Προσώπων) για Υπ. Ανάπτυξης (getDilwsiNInfo)

   14. Στοιχεία εισοδήματος τελευταίας πενταετίας για ελεγκτικές αρχές

   Υπηρεσία άντλησης στοιχείων εισοδήματος τελευταίας πενταετίας για τις ελεγκτικές αρχές (ειδικού σκοπού, για την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες)

   Συγκεκριμένα παρέχει τις εξής μεθόδους - λειτουργίες:

   • Λήψη στοιχείων ανά άθροισμα ομάδας τελευταίας πενταετίας από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση από το Ε1 (getIncomeSumsFromE1)
   • Λήψη στοιχείων κωδικού 015 τελευταίας πενταετίας από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση από το έντυπο Ν (getElemFromN)

   15. Ιστορικό Φορολογικών Ελέγχων (Ειδικού Σκοπού)

   Ιστορικό Φορολογικών Ελέγχων (Δράση για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες)

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Παροχή διαθέσιμων υποθέσεων που έχουν δημιουργηθεί εντός των τελευταίων πέντε  (Δράση για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες)(getIstorikoElegxoi)

   16. Στοιχεία Φορολογικών και Τελωνειακών Χρεών (ειδικού σκοπού)    

   Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

   • Στοιχεία Φορολογικών και Τελωνειακών Χρεών (getForTelXreh)

   Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

   • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ntantades” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (27828/8-6-2023

   • Έγκριση διάθεσης δύο διαδικτυακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και της διαδικτυακής υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24264/17-5-2023)

   • Έγκριση διάθεσης επιπλέον μίας (1) μεθόδου της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης» από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24265/17-5-2023)

   • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσοδών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23266/17-5-2023)

   • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εισοδήματος αγροτών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23266/17-5-2023)

   • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κλίμακα - Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος» στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την επιλογή δικαιούχων του προγράμματος κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 2022, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24259/17-5-2023)

   • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (20804/26-4-2023)

   • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/19-4-2023)

   • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19126/11-4-2023)

   • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13017/14-3-2023)

   • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης» στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, μέσω του ΚΕδ της ΓΓΠΣΔΔ (16013/29-4-2023)

   • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΠ: 11871/29-3-2022  ΑΔΑ:ΨΝΥΗ46ΜΤΛΠ-Φ4Ι)

   • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (Α.Π. 10737/21-3-2022   ΑΔΑ:ΨΥ6546ΜΤΛΠ-ΤΛ5)

   Υπουργικές Αποφάσεις

   • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Ταμειακών Μηχανών» στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 29300/16-6-2023) (ΦΕΚ 3962/20-6-2023)

   • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας “Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος – Κλίμακα” στο πληροφοριακό σύστημα “ΟΠΣ ανέργων και εργοδοτών” της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 24176/17-5-2023) (ΦΕΚ 3293/18-5-2023)

   • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ntantades” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23351/11-5-2023) (ΦΕΚ 3221/17-5-2023)

   • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία εισοδήματος αγροτών» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 20062/21-4-2023) (ΦΕΚ 2835/27-4-2023)

   • Διάθεση δύο διαδικτυακών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και της διαδικτυακής υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 16301/1-4-2023) (ΦΕΚ 2478/18-4-2023)

   • Διάθεση επιπλέον μίας (1) μεθόδου της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης» από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17397/4-4-2023) (ΦΕΚ 2416/12-4-2023)

   • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 3950/31-1-2023) (ΦΕΚ 525/3-2-2023)

   • Διάθεση δύο (2) διαδικτυακών υπηρεσιών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 46723/10-11-2022) (ΦΕΚ 5886)

   • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου και Εισοδήματος από άλλες πηγές προέλευσης» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσοδών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32408/22-7-2022) (ΦΕΚ 4059/2022)

   • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «prosopikosvoithos.gov.gr» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 32407/22-7-2022) (ΦΕΚ 4055)

   • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Κλίμακα - Ύψος Οικογενειακού Εισοδήματος» στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για την επιλογή δικαιούχων του προγράμματος κατασκηνώσεων του e-ΕΦΚΑ για το 2022 (YA 19305/19.5.2022) (ΦΕΚ Β 2565/24.5.2022
   • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Στοιχεία Επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3” στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.[ΥΑ 9935 ΕΞ 2022/15.3.2022] [ΦΕΚ Β΄ 1293]
   • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 6478/22-2-2022) (ΦΕΚ 860/25-2-2022)

   • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Άντληση βασικών στοιχείων υποβολής φορολογικής δήλωσης» στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΥΑ 32253/15-9-2021) (ΦΕΚ 4350/21-9-2021)