Στοιχεία από ΤΕΕ

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας παρέχει πληροφορίες για το μητρώο μελών του.

Η διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται με χρήση της λειτουργίας:

• Αναζήτηση στοιχείων μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της σχέσης τους με το ΤΕΕ για συγκεκριμένη ημερομηνία, με βάση τον ΑΜΚΑ, η οποία επιστρέφει τις πληροφορίες του μέλους που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης (getTeeInfoByAmka)

 

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ΦΕΚ 1292/2-4-2021  (ΥΑ 8791/24-3-2021)