Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)

1.  Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης oAuth2.0.PA

Ειδική υπηρεσία αυθεντικοποίησης για την είσοδο των υπαλλήλων τους στις ψηφιακές εφαρμογές κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,  «Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης oAuth2.0.PA».

Την υπηρεσία μπορουν να αξιοποιήσουν οι φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020.

Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης λειτουργεί με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων που δημιουργούνται στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κάθε φορέας καθορίζει, με δική του ευθύνη και σύμφωνα με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που τον διέπει, συγκεκριμένους υπαλλήλους για τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών εφαρμογών. Εναπόκειται, περαιτέρω, στην ευθύνη του κάθε φορέα να διασφαλίζει ότι μόνον οι ειδικώς καθορισμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εκάστη εφαρμογή μέσω της χρήσης των κωδικών διαπιστευτηρίων δημόσιας διοίκησης.

Με την εισαγωγή από τον χρήστη των κωδικών διαπιστευτηρίων πριν την πρόσβαση στην εκάστοτε ψηφιακή υπηρεσία, η υπηρεσία αυθεντικοποίησης θα επιστρέφει στο πληροφοριακό σύστημα του φορέα: α) τον ΑΦΜ του υπαλλήλου και β) τα βασικά στοιχεία του υπαλλήλου, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και έτος γέννησης. Εφόσον τα στοιχεία αναγνωρίζονται ως έγκυρα, θα επιτρέπεται η πρόσβαση του υπαλλήλου στην εφαρμογή.

Η υπηρεσία ΑυθεντικοποίησηςΧρηστών Δημόσιας Διοίκησης oAuth2.0.PA επιστρέφει στον Φορέα ως πληροφορία:

  • τον ΑΦΜ,
  • βασικά στοιχεία του χρήστη όπως Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης 

Αναλυτικές πληροφορίες


Υπουργικές Αποφάσεις