Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)

1.  Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης oAuth2.0.PA

Ειδική υπηρεσία αυθεντικοποίησης για την είσοδο των υπαλλήλων τους στις ψηφιακές εφαρμογές κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,  «Υπηρεσία αυθεντικοποίησης Χρηστών Δημόσιας Διοίκησης oAuth2.0.PA».

Την υπηρεσία μπορουν να αξιοποιήσουν οι φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020.

Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης λειτουργεί με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων που δημιουργούνται στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κάθε φορέας καθορίζει, με δική του ευθύνη και σύμφωνα με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που τον διέπει, συγκεκριμένους υπαλλήλους για τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών εφαρμογών. Εναπόκειται, περαιτέρω, στην ευθύνη του κάθε φορέα να διασφαλίζει ότι μόνον οι ειδικώς καθορισμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε εκάστη εφαρμογή μέσω της χρήσης των κωδικών διαπιστευτηρίων δημόσιας διοίκησης.

Με την εισαγωγή από τον χρήστη των κωδικών διαπιστευτηρίων πριν την πρόσβαση στην εκάστοτε ψηφιακή υπηρεσία, η υπηρεσία αυθεντικοποίησης θα επιστρέφει στο πληροφοριακό σύστημα του φορέα: α) τον ΑΦΜ του υπαλλήλου και β) τα βασικά στοιχεία του υπαλλήλου, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και έτος γέννησης. Εφόσον τα στοιχεία αναγνωρίζονται ως έγκυρα, θα επιτρέπεται η πρόσβαση του υπαλλήλου στην εφαρμογή.

Η υπηρεσία ΑυθεντικοποίησηςΧρηστών Δημόσιας Διοίκησης oAuth2.0.PA επιστρέφει στον Φορέα ως πληροφορία:

 • τον ΑΦΜ,
 • βασικά στοιχεία του χρήστη όπως Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης 

Αναλυτικές πληροφορίες


Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13388/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» και «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 49598/25-11-2022) (ΦΕΚ 6162/5-12-2022)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0» και «Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0.PA - Υπαλλήλων» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 50207/30-11-2022) (ΦΕΚ 6149/5-12-2022)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών», «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)», «oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων» και «oAuth2.0», στο πληροφοριακό σύστημα "ΠΣ ΟΔΕΕ (portal.odee.gr)" της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 39462/4-10-2022) (ΦΕΚ 5252)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0.PA – Υπαλλήλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 38356/26.09.2022) (ΦΕΚ 5086)

 • «Παροχή Υπηρεσιών oAuth2.0 και oAuth2.0.PA - Υπαλλήλων στα Π.Σ. «Εκλογικό Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών - Σύστημα Διαχείρισης Εκλογικών Τμημάτων» & «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών - Ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 32127/21-7-2022) (ΦΕΚ 3974)

 • Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA) (ΥΑ 4617/9-2-2022) (ΦΕΚ 633/14-2-2022) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ

 • «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)» (ΥΑ 36077/9.10.2021 ΑΔΑ: ΩΑ5Α46ΜΤΛΠ-Β2Β) (ΦΕΚ 4796/Β' 18-10-2021) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ

 • Διάθεση των ws «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth2.0» και «Αυθεντικοποίηση  Χρηστών  oAuth2.0.PA  –  Υπαλλήλων»  στο  Υπουργείο  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων (YA 30411/3-9-2021  ΑΔΑ: 9Π7Π46ΜΤΛΠ-Χ40) (ΦΕΚ 4468/29-9-2021) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ

 • Διάθεση ws σε φορείς του Δημοσίου (ΥΑ 12698/7-5-2021) (ΦΕΚ 1851/2021) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ

 • «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Α.Π.: ΥΨηΔ 29810 ΕΞ 2020 23/10/2020)  ΦΕΚ Β΄4798 μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ