Στοιχεία από Μητρώο Πλοίων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει υλοποιήσει για  χρήση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

 

1.  Υπηρεσία e-Μητρώου Πλοίων 

  Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αναζήτηση πλοίου με βάση τον Αριθμό Μητρώου (ship ID) (displayShipByEntityId)

Επιστρέφει την πλήρη τρέχουσα εικόνα του πλοίου στο μητρώο, με βάση τον Αριθμό Μητρώου του πλοίου,

 • Αναζήτηση και λήψη συνοπτικών στοιχείων πλοίων με βάση τον ΑΦΜ πλοιοκτήτη, τον ΑΦΜ εφοπλισμού ή τον ΑΜΥΕΝ (getShipsList)

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο Μητρώο Πλοίων και επιστρέφει λίστα εγγραφών με βάση κάποιο κριτήριο (π.χ. ΑΦΜ πλοιοκτήτη). Η λίστα περιέχει συνοπτικά στοιχεία των πλοίων που προέκυψαν από την αναζήτηση. Στην υπηρεσία πρέπει να δοθεί υποχρεωτικά ο αριθμός σελίδας των αποτελεσμάτων (πεδίο εισόδου page).

 • Λήψη πλήθους εγγραφών με βάση κριτήρια αναζήτησης (ΑΦΜ πλοιοκτήτη, ΑΦΜ εφοπλισμού ή ΑΜΥΕΝ) (getShipsListCount)

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο Μητρώο Πλοίων με βάση κάποιο κριτήριο (π.χ. ΑΦΜ πλοιοκτήτη ή ΑΦΜ εφοπλισμού) και επιστρέφει το πλήθος των εγγραφών. Μπορεί να δοθεί μόνο ένα κριτήριο αναζήτησης (ΑΦΜ πλοιοκτήτη, ΑΦΜ εφοπλισμού ή ΑΜΥΕΝ)

 

2.  Υπηρεσία Αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λιμενικού Σώματος
 
Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας στελεχών Λιμενικού Σώματος με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByIdHcg)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Έγκριση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18843/10-4-2023)

 

  Υπουργικές Αποφάσεις

   

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33366/1-8-2022) (ΦΕΚ 4108)