Μητρώο Πολιτών - Πιστοποιητικά (Στοιχεία Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης)

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τις πληροφορίες του Μητρώου Πολιτών,  οι οποίες δίνονται  σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓΓΠΣΔΔ.

1.  Πληροφορίες Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Πιστοποιητικού Γέννησης μόνο πληροφορίες (getBirthCertificate)

 • Πλήθους Τέκνων (getChildrenCount)

 • Στοιχείων Οικογενειακής Κατάστασης μόνο δεδομένα  (getMaritalStatusCertificate)

 • Ανάκτηση των Στοιχείων Εγγυτέρων συγγενών είτε με ΑΜΚΑ είτε με Προσωπικά Στοιχεία (getClosestRelatives) και (getClosestRelativesByPerson)

Η μέθοδος λήψης εγγυτέρων Συγγενών δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων των εγγυτέρων συγγενών.  Η μέθοδος φέρνει αποτελέσματα εφόσον έχει καταχωρηθεί θάνατος στο δημοτολόγιο για το συγκεκριμένο άτομο και έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

 • Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη και γονέων (findFamilyRegParent)

Επιστρέφει λίστα με όλες τις μερίδες όπου το άτομο αυτό είναι εγγεγραμμένο με οποιοδήποτε είδος εγγραφής (κανονική, ενδεικτική κλπ), ενεργό ή διαγραμμένο. Επίσης, επιστρέφει τις μερίδες όπου είναι εγγεγραμμένοι και οι γονείς του (κανονικές, ενδεικτικές, ενεργές ή διαγραμμένες)

 • Βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης του πολίτη με βάση τον κωδικό δήμου και τον αριθμό μερίδας  (getMaritalRegByMerida), καθώς και

 • Εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας (getMaritalStatusChildrenRecs)

2.  Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών

Η υπηρεσία παρέχει δυνατότητα αναζήτησης των στοιχείων του πολίτη μέσω κωδικού πολίτη, μέσω ΑΜΚΑ του πολίτη,  μέσω ΑΦΜ του πολίτη, μέσω των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του πολίτη

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής μέθοδοι -  λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων πολίτη (findCitizen)

Η μέθοδος αναζήτησης στοιχείων πολίτη δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων του πολίτη.

 • Αναζήτηση βασικών στοιχείων πολίτη με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη  (findCitizenShort)

Η μέθοδος αναζήτησης βασικών στοιχείων δίνει την δυνατότητα ανάκτησης βασικών στοιχείων του πολίτη με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη.

3.  Υπηρεσία άντλησης πληροφοριών για παραμέτρους από το Μητρώο Πολιτών

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:
 

 • Λήψη πληροφοριών για τους ενεργούς και ανενεργούς δήμους, για τις ανενεργές κοινότητες (ΟΤΑ) και τις ενεργές/ανενεργές δημοτικές ενότητες (getParamOTA)
 •  Λήψη πληροφοριών για τις ενεργές τοπικές/δημοτικές κοινότητες και τα ανενεργά διαμερίσματα/κοινότητες των δήμων (getParamCommunities)
 • Λήψη πληροφοριών για τους ασφαλιστικούς φορείς (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamInsurers)
 • Λήψη πληροφοριών για τα δόγματα (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamDogmas)
 • Λήψη πληροφοριών για τις θρησκείες (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamReligions)
 • Λήψη πληροφοριών (κωδικών) για τα φύλα (getParamSexes)
 • Λήψη πληροφοριών (κωδικών) για τους τύπους γάμων (getParamWeddings)
 • Λήψη πληροφοριών για τα ληξιαρχεία (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamRegistries)
 • Λήψη πληροφοριών για τις ιθαγένειες (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamNationalities)
 • Λήψη πληροφοριών για τις χώρες (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamCountries)
 • Λήψη πληροφοριών για τα ταυτοτικά έγγραφα (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamIdentities)
 •  Λήψη πληροφοριών για τα μαιευτήρια (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamMaternityHospitals)

4.  Aνάκτηση πιστοποιητικών από Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων

Η υπηρεσία εξαγωγής ψηφιακών πιστοποιητικών καλείται από την εφαρμογή πελάτη (client application) για την ανάκτηση των ψηφιακών τύπων πιστοποιητικών ή την έκδοση/εξαγωγή ενός ψηφιακού πιστοποιητικού.

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής λειτουργίες:

 • Ανάκτηση Ψηφιακών Τύπων Πιστοποιητικών  (findAllCertCodesOlomeleia)

Η λειτουργία καλείται χωρίς ορίσματα εισόδου και επιστρέφει όλους τους διαθέσιμους τύπους ψηφιακών πιστοποιητικών.

 • Ανάκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού  (getCitizenCertOlomeleia)

Η λειτουργία καλείται με ορίσματα τα στοιχεία του αιτούντα (που έχει εξουσιοδοτήσει έναν δικηγόρο για τη λήψη του πιστοποιητικού/αντιγράφου πράξης), τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο προορίζεται η έκδοση το πιστοποιητικού, τα στοιχεία του δικηγόρου (που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον αιτούνται για τη λήψη του πιστοποιητικού), τον κωδικό εξουσιοδότησης του GOV.GR, τα στοιχεία απόφασης συμπαράστασης και –φυσικά- τον κωδικό του τύπου πιστοποιητικού. Η λειτουργία επιστρέφει το pdf του ψηφιακού πιστοποιητικού καθώς και το χαρακτηριστικό ασφαλείας.


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), μέσω του ΚΕ.Δ. της ΓΓΠΣΔΔ (16016/29-4-2022) (ΑΔΑ: 69ΑΔ46ΜΤΛΠ-ΒΟ5)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Στοιχεία Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (15132/18-4-2022)

 • «Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων», «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» και «Άντληση πληροφοριών για παραμέτρους Μητρώου Πολιτών» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (15131/18-4-2022)

 • Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. 6ΑΒΝ46ΜΤΛΠ-Α20

 • Διάθεση ws στον Ε.Φ.Κ.Α  9ΟΤΨ46ΜΤΛΠ-ΞΚΧ

 • Διάθεση ws στον Ε.Φ.Κ.Α  6Σ4Φ46ΜΤΛΠ-90Υ

 • Διάθεση ws στον Ε.Φ.Κ.Α   Ρ13146ΜΤΛΠ-Γ1Κ

 • Διάθεση ws στ Α.Σ.Ε.Π.     Ψ0ΖΠ46ΜΤΛΠ-1Ι0

 • Διάθεση ws στην Η.ΔΙ.Κ.Α. (χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών)  9ΨΞΑ46ΜΤΛΠ-ΒΣΤ

 • Διάθεση ws στο Ν.Σ.Κ.  9Ω6Κ46ΜΤΛΠ-ΟΨΩ

 • Διάθεση ws στο Μ.Τ.Σ.  6Ζ2Ξ46ΜΤΛΠ-ΥΞΕ

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Οικονομικών / ΨΥΔΗΠΕΕΚ Ω5Η946ΜΤΛΠ-093

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε   (ΩΗΘΤ46ΜΤΛΠ-ΚΔ4)

 • Διάθεση ws στο Π.Σ. «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr»  (ΩΖ7246ΜΤΛΠ-ΔΞΜ/ 23-6-2021)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης” στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Οικονομικών  μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΥΑ 12380 ΕΞ 2022) (ΦΕΚ 1544/1-4-2022)
 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης” στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΥΑ 21374 ΕΞ 2021) (ΦΕΚ Β΄ 2856)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΥΑ 20299 ΕΞ 2021) (ΦΕΚ Β΄ 2663)

 • Διάθεση ws του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στον Ε.Φ.Κ.Α. (ΦΕΚ Β' 1408/15-4-2020)    (ΥΑ 8011/31-3-2020   ΑΔΑ: 63ΝΑ46ΜΤΛΠ-02Δ)

 • "Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών" ΚΥΑ Αριθμ. Δ 11 / οικ.28711/1021/16-7-2020 (ΦΕΚ 2882/16-7-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπ. Οικονομικών - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών»  (ΦΕΚ 5289 Β   1-12-2020)

 • Διάθεση   ws στο  Ανώτατο  Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (ΦΕΚ 5336/3-12-2020)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε /Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας (ΦΕΚ 1767/8-5-2020)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης” του Μητρώου Πολιτών του Υπ.Εσωτερικών στο Π.Σ. "ORION” του e-Ε.Φ.Κ.Α.  (ΦΕΚ Β΄ 850/4-3-2021)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε/ Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος (ΥΑ 23483/14-7-2021) (ΦΕΚ 3088/2021)