Μητρώο Πολιτών - Πιστοποιητικά (Στοιχεία Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης)

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για τις πληροφορίες του Μητρώου Πολιτών,  οι οποίες δίνονται  σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓΓΠΣΔΔ.

1.  Πληροφορίες Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Πιστοποιητικού Γέννησης μόνο πληροφορίες (getBirthCertificate)

 • Πλήθους Τέκνων (getChildrenCount)

 • Στοιχείων Οικογενειακής Κατάστασης μόνο δεδομένα  (getMaritalStatusCertificate)

 • Ανάκτηση των Στοιχείων Εγγυτέρων συγγενών είτε με ΑΜΚΑ είτε με Προσωπικά Στοιχεία (getClosestRelatives) και (getClosestRelativesByPerson)

 • Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (μόνο για ΕΛΑΣ) (getMaritalStatusElasCertificate)

 • Λήψη γραμμογραφημένων εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας (getMaritalStatusChildrenRecs)
  Λήψη Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης με ονοματεπωνυμικά στοιχεία και έτος γέννησης (μόνο για ΨΥΔΗΠΕΕΚ) (getMaritalStatusCertByBirthYear)

Η μέθοδος λήψης εγγυτέρων Συγγενών δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων των εγγυτέρων συγγενών.  Η μέθοδος φέρνει αποτελέσματα εφόσον έχει καταχωρηθεί θάνατος στο δημοτολόγιο για το συγκεκριμένο άτομο και έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

 • Αναζήτηση οικογενειακών μερίδων πολίτη και γονέων (findFamilyRegParent)

Επιστρέφει λίστα με όλες τις μερίδες όπου το άτομο αυτό είναι εγγεγραμμένο με οποιοδήποτε είδος εγγραφής (κανονική, ενδεικτική κλπ), ενεργό ή διαγραμμένο. Επίσης, επιστρέφει τις μερίδες όπου είναι εγγεγραμμένοι και οι γονείς του (κανονικές, ενδεικτικές, ενεργές ή διαγραμμένες)

 • Βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης του πολίτη με βάση τον κωδικό δήμου και τον αριθμό μερίδας  (getMaritalRegByMerida), καθώς και

 • Εγγραφών της οικογενειακής κατάστασης και των τέκνων (ανήλικα και ενήλικα) ενός πολίτη, ανεξαρτήτως οικογενειακής μερίδας (getMaritalStatusChildrenRecs)

2.  Υπηρεσία αναζήτησης πολιτών από το Μητρώο Πολιτών

Η υπηρεσία παρέχει δυνατότητα αναζήτησης των στοιχείων του πολίτη μέσω κωδικού πολίτη, μέσω ΑΜΚΑ του πολίτη,  μέσω ΑΦΜ του πολίτη, μέσω των ονοματεπωνυμικών στοιχείων του πολίτη

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής μέθοδοι -  λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων πολίτη (findCitizen)

Η μέθοδος αναζήτησης στοιχείων πολίτη δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων του πολίτη.

 • Αναζήτηση βασικών στοιχείων πολίτη με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη  (findCitizenShort)
 • Αναζήτηση βασικών στοιχείων πολίτη με βάση τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του πολίτη, τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ ή τον κωδικό πολίτη (findCitizenBasic)

Η μέθοδος αναζήτησης βασικών στοιχείων δίνει την δυνατότητα ανάκτησης βασικών στοιχείων του πολίτη με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη.

3.  Υπηρεσία άντλησης πληροφοριών για παραμέτρους από το Μητρώο Πολιτών

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:
 

 • Λήψη πληροφοριών για τους ενεργούς και ανενεργούς δήμους, για τις ανενεργές κοινότητες (ΟΤΑ) και τις ενεργές/ανενεργές δημοτικές ενότητες (getParamOTA)

 •  Λήψη πληροφοριών για τις ενεργές τοπικές/δημοτικές κοινότητες και τα ανενεργά διαμερίσματα/κοινότητες των δήμων (getParamCommunities)

 • Λήψη πληροφοριών για τους ασφαλιστικούς φορείς (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamInsurers)

 • Λήψη πληροφοριών για τα δόγματα (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamDogmas)

 • Λήψη πληροφοριών για τις θρησκείες (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamReligions)

 • Λήψη πληροφοριών (κωδικών) για τα φύλα (getParamSexes)

 • Λήψη πληροφοριών (κωδικών) για τους τύπους γάμων (getParamWeddings)

 • Λήψη πληροφοριών για τα ληξιαρχεία (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamRegistries)

 • Λήψη πληροφοριών για τις ιθαγένειες (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamNationalities)

 • Λήψη πληροφοριών για τις χώρες (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamCountries)

 • Λήψη πληροφοριών για τα ταυτοτικά έγγραφα (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamIdentities)

 •  Λήψη πληροφοριών για τα μαιευτήρια (ενεργές/ανενεργές οντότητες) (getParamMaternityHospitals)

 

4.  Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου από το Μητρώο Πολιτών

Υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων ένδειξης θανάτου για έναν πολίτη από το Μητρώο Πολιτών

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη (getCitizenDeathInfoByAfm)
 • Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου με βάση τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του πολίτη (getCitizenDeathInfo)

 

5. Υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων για το Open Data από το Μητρώο Πολιτών

Ανάκτηση δεδομένων για το Open Data από το Μητρώο Πολιτών

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ανάκτηση εγγραφών δεδομένων για τον ενεργό πληθυσμό (activePopulFindRecords)
 • Ανάκτηση πλήθους εγγραφών για τον ενεργό πληθυσμό (activePopulCountRecords)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24743/19-5-2023)
 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «ΑΫΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ» και «Πρωτοδικείο Αθηνών - Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23269/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών, του Υπουργείου Εσωτερικών στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων του Δημοσίου Τομέα» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (24560/18-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (24270/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19730/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «EISPRAXIS» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18863/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18836/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Διαφάνειας» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18841/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επιβεβαίωση στοιχείων γεωργού για πληρωμές» του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18184/6-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε 22 Δήμους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (31961/20-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων» σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (31960/20-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορολογικό Μητρώο» στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (31959/20-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (31956/20-7-2022)

 • Έγκριση ws «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων», «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» και «Άντληση πληροφοριών για παραμέτρους Μητρώου Πολιτών» του Μητρώου Πολιτών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  (31957/20-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης ws «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ( 22842/7.6.2022)   

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), μέσω του ΚΕ.Δ. της ΓΓΠΣΔΔ (16016/29-4-2022) (ΑΔΑ: 69ΑΔ46ΜΤΛΠ-ΒΟ5)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Στοιχεία Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (15132/18-4-2022)

 • «Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων», «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» και «Άντληση πληροφοριών για παραμέτρους Μητρώου Πολιτών» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (15131/18-4-2022)

 • Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. 6ΑΒΝ46ΜΤΛΠ-Α20

 • Έγκριση διάθεσης ws στον Ε.Φ.Κ.Α , μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ 9ΟΤΨ46ΜΤΛΠ-ΞΚΧ

 • Έγκριση διάθεσης ws στον Ε.Φ.Κ.Α, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  6Σ4Φ46ΜΤΛΠ-90Υ

 • Έγκριση διάθεσης ws στον Ε.Φ.Κ.Α, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   Ρ13146ΜΤΛΠ-Γ1Κ

 • Έγκριση διάθεσης ws στ Α.Σ.Ε.Π., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ     Ψ0ΖΠ46ΜΤΛΠ-1Ι0

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Η.ΔΙ.Κ.Α. (χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  9ΨΞΑ46ΜΤΛΠ-ΒΣΤ

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Ν.Σ.Κ., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  9Ω6Κ46ΜΤΛΠ-ΟΨΩ

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Μ.Τ.Σ., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  6Ζ2Ξ46ΜΤΛΠ-ΥΞΕ

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Υπουργείο Οικονομικών / ΨΥΔΗΠΕΕΚ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ Ω5Η946ΜΤΛΠ-093

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (ΩΗΘΤ46ΜΤΛΠ-ΚΔ4)

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Π.Σ. «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr» , μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΩΖ7246ΜΤΛΠ-ΔΞΜ/ 23-6-2021)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΣΥΕΔ- Ηλεκτρονική πύλη καταχώρισης υποψηφίων (Αυτοδιοικητικές Εκλογές)» του Υπουργείου Εσωτερικών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 37012/14-8-2023) (ΦΕΚ 5196/28-8-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17268/4-4-2023) (ΦΕΚ 2388/12-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «ΑΫΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ» και «Πρωτοδικείο Αθηνών - Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18876/10-4-2023)  (ΦΕΚ 2354/12-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών, του Υπουργείου Εσωτερικών στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων του Δημοσίου Τομέα» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18867/10-4-2023) (ΦΕΚ 2352/12-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Διαλειτουργικότητα ΜΤΠΥ» του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 17398/4-4-2023) (ΦΕΚ 2221/6-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13387/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13390/15-3-2023) (ΦΕΚ 1690/20-3-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επιβεβαίωση στοιχείων γεωργού για πληρωμές» του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 49600/25-11-2022) (ΦΕΚ 6162/5-12-2022)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Διαφάνειας» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 50209/30-11-2022) (ΦΕΚ 6149/5-12-2022)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «EISPRAXIS» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33365/1-8-2022) (ΦΕΚ 4151)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων», «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» και «Άντληση πληροφοριών για παραμέτρους Μητρώου Πολιτών» του Μητρώου Πολιτών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23995/14.6.2022) (ΦΕΚ 3006)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης» στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23996/14.6.2022)
 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης” στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ- Δημόσια Περιουσία» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 12380 ΕΞ 2022) (ΦΕΚ 1544/1-4-2022)
 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής Κατάστασης” στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 21374 ΕΞ 2021) (ΦΕΚ Β΄ 2856)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» (ΥΑ 20299 ΕΞ 2021) (ΦΕΚ Β΄ 2663)

 • Διάθεση ws του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» του ΥΠ.ΕΣ. στον Ε.Φ.Κ.Α., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΦΕΚ Β' 1408/15-4-2020)    (ΥΑ 8011/31-3-2020   ΑΔΑ: 63ΝΑ46ΜΤΛΠ-02Δ)

 • "Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών", μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ ΚΥΑ Αριθμ. Δ 11 / οικ.28711/1021/16-7-2020 (ΦΕΚ 2882/16-7-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπ. Οικονομικών - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. - Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33501/27-11-2020) (ΦΕΚ 5289 Β   1-12-2020)

 • Διάθεση   ws στο  Ανώτατο  Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 33495/27-11-2020) (ΦΕΚ 5336/3-12-2020)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε /Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΦΕΚ 1767/8-5-2020)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών “Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων” και “Πιστοποιητικά Αστικής Δημοτολογικής Κατάστασης” του Μητρώου Πολιτών του Υπ.Εσωτερικών στο Π.Σ. "ORION” του e-Ε.Φ.Κ.Α., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 5404/25-2-2021) (ΦΕΚ Β΄ 850/4-3-2021)

 • Διάθεση ws στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε/ Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23483/14-7-2021) (ΦΕΚ 3088/2021)

5. Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου από το Μητρώο Πολιτών

Υπηρεσία ανάκτησης στοιχείων ένδειξης θανάτου για έναν πολίτη από το Μητρώο Πολιτών

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής λειτουργίες:

 • Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου με βάση τον ΑΦΜ του πολίτη (getCitizenDeathInfoByAfm)
 • Ανάκτηση στοιχείων ένδειξης θανάτου με βάση τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του πολίτη (getCitizenDeathInfo)