Ηλεκτρονικά τιμολόγια

Οι κάτωθι Διαδικτυακές Υπηρεσίες αναπτύχθηκαν και παρέχονται από το ΚΕ.Δ. για χρήση από Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου, Αναθέτουσες Αρχές και Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης («Πάροχο ΗΤ») και αφορούν σε Ηλεκτρονικά Τιμολόγια που σχετίζονται με τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Οι φορείς αυτοί είναι:

 • Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους (Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής),

 • Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ),

 • Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

 • Η Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (Ε.Δ.Η.Τ.) της ΓΓΠΣΔΔ, που χρησιμοποιείται για τη διάθεση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στις Αναθέτουσες Αρχές,

 • Τα Πληροφοριακά Συστήματα των Αναθετουσών Αρχών του Δημοσίου,

 • Τα Πληροφοριακά Συστήματα των Ελεγκτικών Αρχών.

Η διαχείριση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων βασίζεται στις προδιαγραφές eDelivery AS4 profile εφαρμόζοντας την αρχή του 4 corner model και τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για υπογραφή και κρυπτογράφηση βάσει του προτύπου PEPPOL.

Στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) υλοποιείται ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Ελληνικού Δημοσίου (Access Point), το οποίο υποδέχεται, ελέγχει τεχνικά, αποθηκεύει και δρομολογεί το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο με τη χρήση των παρακάτω μεθόδων της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» (άρθρο 3, παρ.6,7  της ΚΥΑ 98979/10.8.21 (Β.3766)).

1.    Υπηρεσία Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από Φορείς του Δημοσίου και Αναθέτουσες Αρχές

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αποστολή αποτελέσματος επεξεργασίας Τιμολογίου από Φορέα (sendInvoiceResponse)

Με τη μέθοδο αυτή ο Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή ή Οικονομική Υπηρεσία) στέλνει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του Τιμολογίου στο ΚΕ.Δ. Το ΚΕ.Δ. προωθεί το αντίστοιχο απαντητικό  μήνυμα   στον «Πάροχο ΗΤ» και στον «Πωλητή» μέσω του Access Point.

 • Αποστολή στοιχείων Τιμολογίου (sendInvoiceInfo)

Με τη μέθοδο αυτή τα τιμολόγια που έχουν σταλεί από «Πάροχο ΗΤ» στο Σημείο Πρόσβασης του Ελληνικού Δημοσίου (Access Point), παραλαμβάνονται από το ΚΕ.Δ. Η μέθοδος στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή των τιμολογίων στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των φορέων (μέθοδος push).

 • Έλεγχος εναρίθμου του έργου ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) (pdeCheckProject)

Με τη μέθοδο αυτή οι «Πάροχοι ΗΤ» που θέλουν να αποστείλουν τιμολόγια που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα του Ενάριθμου (πεδίο BT-11 του μορφότυπου) πριν στείλουν το τιμολόγιο. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να απορριφθεί ένα τιμολόγιο λόγω μη έγκυρου Ενάριθμου.

 • Λήψη στοιχείων Τιμολογίου από Φορέα (getInvoiceInfo)

Με τη μέθοδο αυτή οι Φορείς ζητούν τα στοιχεία τιμολογίου (μέθοδος pull). Μπορεί να ζητηθεί ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο ή τιμολόγια για μια χρονική περίοδο έως ένα μήνα.

2.    Υπηρεσία «Διάθεσης Στοιχείων Αναθετουσών Αρχών και Ελέγχου Πεδίων e-Τιμολογίου» 

Η διαδικτυακή υπηρεσία υλοποιήθηκε για χρήση από Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και είναι επικουρική της διαδικτυακής υπηρεσίας Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων.  

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αναζήτηση και Άντληση Εγγραφών Αναθετουσών Αρχών (για Φορείς του Δημοσίου) (getContrAuthorities)  

Η μέθοδος επιστρέφει τα στοιχεία των Αναθετουσών Αρχών (ενεργών και μη ενεργών). Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάσει το ΑΦΜ ή τον κωδικό της Αναθέτουσας Αρχής.

 • Αναζήτηση και Άντληση Εγγραφών Αναθετουσών Αρχών (για Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Πωλητές) (getContrAuthoritiesPublic)

Η μέθοδος επιστρέφει τα στοιχεία των Αναθετουσών Αρχών. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάσει το ΑΦΜ ή τον κωδικό της Αναθέτουσας Αρχής.

 • Έλεγχος εγκυρότητας πεδίων e-Τιμολογίου (checkInvoiceFields)  

Η μέθοδος ελέγχει βασικά στοιχεία ενός Τιμολογίου και επιστρέφει ένδειξη αν είναι έγκυρα ή όχι.

Τα στοιχεία που ελέγχονται είναι:

 • ο τύπος προϋπολογισμού (πεδίο BT-11 του μορφότυπου)

 • τον ΑΔΑΜ της Σύμβασης (πεδίο BT-12 του μορφότυπου)

 • τον κωδικό αναθέτουσας αρχής (πεδίο BT-46 του μορφότυπου)

 • το ΑΦΜ του αγοραστή (πεδίο BT-48 του μορφότυπου)  


Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Ολοκλήρωση ελέγχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, για την εταιρεία ORIAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20262/7-6-2024)

 • Ολοκλήρωση ελέγχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, για την εταιρεία ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20260/7-6-2024)

 • Ολοκλήρωση ελέγχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, για την εταιρεία PRIMER SOFTWARE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20263/7-6-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12258/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5682/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότη-τας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (54187/18-12-2023)

 • Ολοκλήρωση ελέγχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, για την εταιρεία ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (54191/18-12-2023)

 • Ολοκλήρωση ελέγχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, για την εταιρεία SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (47522/2-11-2023)

 • Ολοκλήρωση ελέγχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, για την εταιρεία ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (45531/19-10-2023)

 • Ολοκλήρωση ελέγχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, για την εταιρεία EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (45530/19-10-2023)

 • Ολοκλήρωση ελέγχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, για την εταιρεία INFORMATION SYSTEMS IMPACT ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (45529/19-10-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» στα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24737/19-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» και «Διάθεση στοιχείων και έλεγχος πεδίων e-τιμολογίου» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32803/26-7-2022


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων», σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22177/21-6-2024) (Β΄3832)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων», σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (22846/27-6-2024) (Β΄3797)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12610/8-4-2024) (B΄2321/19-4-2024)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (6197/16-2-2024) (Β΄1231/21-2-2024)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (54589/20-12-2023) (Β΄7323/22-12-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 48435/8-11-2023) (ΦΕΚ 6451/13-11-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» στα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας και στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 19320/12-4-2023) (ΦΕΚ 2634/21-4-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» και «Διάθεση στοιχείων και έλεγχος πεδίων e-τιμολογίου» στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (YA 19315/19.5.2022) (ΦΕΚ Β 2563/24.5.2022)

 • 'Αλλες Υπουργικές Αποφάσεις ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια υπάρχουν στην σελίδα "Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις", στην ενότητα "Νομικό Πλαίσιο"