Ηλεκτρονικά τιμολόγια

Η διαδικτυακή υπηρεσία υλοποιήθηκε για χρήση από συγκεκριμένους φορείς του δημοσίου οι οποίοι διαχειρίζονται τα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια που σχετίζονται με Δημόσιες Συμβάσεις. Οι φορείς αυτοί είναι:

-    Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους (Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής),
-   Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Πληροφοριακό Σύστημα e-ΠΔΕ),
-   Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
-  Η Εφαρμογή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (Ε.Δ.Η.Τ.) της ΓΓΠΣΔΔ, που χρησιμοποιείται για τη διάθεση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στις Αναθέτουσες Αρχές,
-    Τα Πληροφοριακά Συστήματα των Αναθετουσών Αρχών του Δημοσίου,
-    Τα Πληροφοριακά Συστήματα των Ελεγκτικών Αρχών.

Η διαχείριση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων βασίζεται στις προδιαγραφές eDelivery AS2/AS4 profile εφαρμόζοντας τοπολογία δικτύου τεσσάρων γωνιών (4 corner model) και χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για υπογραφή και κρυπτογράφηση βάσει του προτύπου PEPPOL.

Στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) υλοποιείται ενιαίο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου (Access Point), το οποίο υποδέχεται, ελέγχει τεχνικά, αποθηκεύει και δρομολογεί το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο με τη χρήση των αναφερόμενων στο παρόν μεθόδων της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» (άρθρο 3, παρ.6 της ΚΥΑ 60970ΕΞ2020 /17-6-20 (Β.2425)).

Το ΚΕΔ υλοποίησε τις εξής λειτουργίες για την διαχείριση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων που αφορούν σε Δημόσιες Συμβάσεις:

  • Λήψη Στοιχείων Τιμολογίου από Φορέα (getInvoiceInfo)

Με τη μέθοδο αυτή οι Φορείς ζητούν τα στοιχεία τιμολογίου (pull). Μπορεί να ζητηθεί ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο ή τιμολόγια για μια χρονική περίοδο έως ένα μήνα.

  • Αποστολή Αποτελέσματος Επεξεργασίας Τιμολογίου από Φορέα (sendInvoiceResponse)

Με τη μέθοδο αυτή ο Φορέας στέλνει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του Τιμολογίου στο ΚΕΔ. Το ΚΕΔ προωθεί την απάντηση του Φορέα στον Πάροχο μέσω του Access Point.

  • Αποστολή Στοιχείων Τιμολογίων (sendInvoiceInfo)

Με τη μέθοδο αυτή τα τιμολόγια που έχουν σταλεί στο Σημείο Πρόσβασης του Δημοσίου (Access Point), παραλαμβάνονται από το ΚΕΔ. Η μέθοδος στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί και για την αποστολή των τιμολογίων στα πληροφοριακά συστήματα των φορέων (push).

  • Έλεγχος Ενάριθμου του Έργου ΠΔΕ (pdeCheckProject)

Με τη μέθοδο αυτή οι Πάροχοι που θέλουν να αποστείλουν τιμολόγια που αφορούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα του Ενάριθμου (πεδίο BT-11 του μορφότυπου) πριν στείλουν το τιμολόγιο. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να απορριφθεί ένα τιμολόγιο λόγω μη έγκυρου Ενάριθμου.