Διασταύρωση ΙΒΑΝ - ΑΦΜ από Τράπεζες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τις Τράπεζες διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1. Υπηρεσία «Διασταύρωση IBAN-ΑΦΜ».

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος-λειτουργία:

  • Η μέθοδος-λειτουργία διασταυρώνει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN με έναν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (confirmAccount)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

Υπουργικές Αποφάσεις

  • Παροχή της διαδικτυακής Υπηρεσίας «Διασταύρωση ΙΒΑΝ – ΑΦΜ» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13389/15-3-2023) (ΦΕΚ 1688/20-3-2023)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» και «Διασταύρωση IBAN – ΑΦΜ» στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 2342/19-1-2023) (ΦΕΚ 247/20-1-2023)

  • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» και «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 49598/25-11-2022) (ΦΕΚ 6162/5-12-2022)

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΟΠΣΚΕ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 38353/26-9-2022) (ΦΕΚ 5103)

  • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)» μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 9747/2-4-2021) (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)