Διαδικτυακές Υπηρεσίες: e-Παράβολο

old

Υπηρεσία e-Παράβολο

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τρεις διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των Φορέων του Δημοσίου:

1. Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση δομής τύπων παραβόλων

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στις τράπεζες και στους φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν να δημιουργούν παράβολα και περιλαμβάνει: 

 • την ανάκτηση της δενδροειδούς δομής των διαθέσιμων τύπων παραβόλων (φορείς – κατηγορίες – τύποι) (fetchAll - fetchForeis- fetchCategories- fetchTypes), 

 • τη δημιουργία νέου παραβόλου (createParavolo)

 • την ανάκτηση κατάστασης παραβόλου (με βάση το μοναδικό κωδικό πληρωμής του) (getParavoloStatus), 

 • τη δημιουργία νέου παραβόλου με ελάχιστα στοιχεία (με ΑΦΜ και επιβεβαίωση στα «στοιχεία του αιτούντος (συναλλασσόμενου)» μέσω εναλλακτικών καναλιών (createShortParavolo)

 • την ανάκτηση του τύπου παραβόλου (getParavoloTypeInfo)

 • ανάκτηση των στοιχείων ενός χρήστη βάσει του ΑΦΜ (retrieveUserDetails)

 

2. Αναζήτηση / Δέσμευση / Επιστροφή e-Παραβόλου από Φορέα

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στους φορείς του Δημοσίου για την αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-παραβόλων και περιλαμβάνει: 

 • την αναζήτηση παραβόλων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (searchParavolo), 

 • τη δέσμευση παραβόλων  (useParavolo),

 • τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων (ολικής ή μερικής) σε δεσμευμένα παράβολα (refundParavolo),

 • τη διαδικασία αναζήτησης των ΑΛΕ για μερική επιστροφή (askRefundParavolo)

 • Αλλαγή της ημερομηνίας λήξης ενός παραβόλου COVID (παράβολα για τα πρόστιμα του κορονοϊού) με βάση τον κωδικό του παραβόλου (changeExpireDateCovidPar)
   

 • Ακύρωση ενός παραβόλου (ειδικού σκοπού)(cancelParavolo)
   

 

3. Στοιχεία e-Παραβόλου για Φορείς - Στατιστικά e-Παραβόλου

Η διαδικτυακή υπηρεσία Web Service απευθύνεται στους φορείς του Δημοσίου και περιλαμβάνει: 

 • την ανάκτηση του κωδικού του Φορέα στο e-παράβολο (getForeasId),

 • την εύρεση τύπων παραβόλων και ΑΛΕ (getTypesKaes),

 • την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν και πληρώθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getPaidParav),

 • την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν και δεσμεύτηκαν από τον φορέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getUsedParav),

 • την εύρεση παραβόλων του φορέα που εκδόθηκαν, πληρώθηκαν, δεσμεύτηκαν και έχει γίνει μερική ή ολική επιστροφή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (getRefundParav)


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (42024/26-9-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή eπαραβόλου από Φορέα» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ. για τον Αναπτυξιακό Νόμο» του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (42017/26-9-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή eπαραβόλου από Φορέα» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΣΥΕΔ - Σύστημα Διάθεσης Αντιτύπων Εκλογικών Καταλόγων» του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πληροφοριακό σύστημα «Υποβολής Αιτήσεων στον Άρειο Πάγο από τα κόμματα» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (24268/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Δημιουργία e-παραβόλου & Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ. για τον Αναπτυξιακό Νόμο» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26222/31-5-2023) 

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «ΑΫΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ» και «Πρωτοδικείο Αθηνών - Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23269/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0», «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» και «Δημιουργία e-παραβόλου & Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στο πληροφοριακό σύστημα «Αιτήσεις για κάρτα ευφυούς ταχογράφου» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (15271/27-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Δημιουργία e-παραβόλου & Ανάκτηση τύπων παραβόλων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (15276/27-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή eπαραβόλου από Φορέα» του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα «GOV.GR - Αίτηση Έκδοσης Αντιγράφου Βιβλίου Αδικημάτων Συμβάντων», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (13406/15-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιοποίηση Διαδικασιών Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (3408/15-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή eΠαραβόλου» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (42735/19-10-2022)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου & Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του Δημοσίου Τομέα,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (35505/6-10-2021   ΑΔΑ:Ψ6Ν146ΜΤΛΠ-ΞΩΥ)

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ - Ω0ΨΟ46ΜΤΛΠ-2Η3   Α.Π.: 142030/12-12-2019

 • Έγκριση διάθεσης ws σε φορείς του Δημοσίου,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ - Ψ1ΨΔ46ΜΤΛΠ-ΖΨ2 - 29344/23-10-2020

 • Έγκριση διάθεσης ws σε φορείς του Δημοσίου,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  ΨΠΖΤ46ΜΤΛΠ-45Α / 12-4-2021

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Δημόσια Βάση Δεδομένων (ΔΒΔ) για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 35113/1-8-2023) (ΦΕΚ 4925/4-8-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ. για τον Αναπτυξιακό Νόμο» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην Εθνικής Οικονομίας), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 30280/23-6-2023) (ΦΕΚ 4149/23-6-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Δημιουργία e-παραβόλου & Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στο πληροφοριακό σύστημα «Π.Σ. για τον Αναπτυξιακό Νόμο» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24575/18-5-2023) (ΦΕΚ 3378/19-5-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΣΥΕΔ - Σύστημα Διάθεσης Αντιτύπων Εκλογικών Καταλόγων» του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πληροφοριακό σύστημα «Υποβολής Αιτήσεων στον Άρειο Πάγο από τα κόμματα» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 19322/12-4-2023) (ΦΕΚ 2636/21-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «ΑΫΛΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ» και «Πρωτοδικείο Αθηνών - Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18876/10-4-2023)  (ΦΕΚ 2354/12-4-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0», «Αναζήτηση/Δέσμευση/Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων», στο πληροφοριακό σύστημα «Αιτήσεις για κάρτα ευφυούς ταχογράφου» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 47572/15-11-2022) (ΦΕΚ 5929)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33367/1-8-2022) (ΦΕΚ 4129)

 • Διάθεση ws «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή eΠαραβόλου» στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (ΥΑ 28513/30-6-2022) (ΦΕΚ 3583)

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).(ΚΥΑ 7011/7/59-δ’/9.3.2022) (ΦΕΚΒ΄ 1275)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.  (ΦΕΚ 4744 Β΄/25-12-2019) (ΥΑ 143241/16-12-2019   Ω90446ΜΤΛΠ-ΒΡ2)

 • Διάθεση ws σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (ΥΑ 30369/30-10-2020) (ΦΕΚ 4840/4-11-2020)

 • Διάθεση ws σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (ΥΑ 9789/8-4-2021) (ΦΕΚ 1379/8-4-2021)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή, μέσω του ΚΕΔ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.  (YA 30412/3-9-2021) (ΦΕΚ 4107/9-9-2021)