Στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας (Στοιχεία Ταυτοτήτων, Διαβατηρίων)

Το Κ.Ε.Δ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές Υπηρεσίες, με σκοπό να παρέχει στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις  ταυτότητες και τα διαβατήρια.

1.Υπηρεσία Αναζήτησης Δελτίων Ταυτότητας

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

 • Αναζήτηση στοιχείων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (searchIdentitiesByld).

 • Αναζήτηση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης και φύλο (searchIdentitiesByΝame).

 • Αναζήτηση ιστορικού ταυτοτήτων με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (getRelevantIdentities).

 • Αναζήτηση φωτογραφίας δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών με βάση  Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (findIdentityImage).

 

2. Υπηρεσία Αναζήτησης Διαβατηρίων

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

 • Αναζήτηση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών με βάση Αριθμό Διαβατηρίου ή ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης (findPassportByParameters).

 • Αναζήτηση έγκυρων διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών για επαλήθευση εγκυρότητας διαβατηρίου (findValidPassportByParameters).

 

3.  Υπηρεσία Άντλησης Πληροφοριών Μοτοποδηλάτων

Παρέχει πληροφορίες μοτοποδηλάτων για την Ανανέωση Αδειών Κυκλοφορίας Μοτοποδηλάτων.

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Αναζήτηση μοτοποδηλάτων με βάση τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη (findMotoByOwnerTaxNo)

 

4.  Υπηρεσία Στοιχείων Βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών

Παρέχει γενικές πληροφορίες των ατόμων τα οποία κατέχουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα παρέχεται η μέθοδος – λειτουργία:

 • Αναζήτηση στοιχείων βεβαιώσεων Ευρωπαίων Πολιτών με βάση τον αριθμό βεβαίωσης ή με τα στοιχεία του ατόμου (getPersonalDetailsEE)

 

5.  Στοιχεία Ταυτοτήτων (Ειδικού Σκοπού)

Η υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά για την ΑΑΔΕ (ίσως την αξιοποιήσει και ο ΕΦΚΑ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι – λειτουργίες :

 • Άντληση τύπων μεταβολών Αστυνομικής Ταυτότητας (getIdentityFlag)
 • Άντληση Αστυνομικών Αρχών έκδοσης Ταυτοτήτων (findAllTaytKaaeYpag)
 • Άντληση μεταβολών Αστυνομικών Ταυτοτήτων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (getIdentityModificationLogs)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα "Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΠ: 10292/17-3-2022)

 • Έγκριση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου μέσω μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) (Α.Π.: 10291/17-3-2021)

 • Έγκριση διάθεσης ws «Στοιχεία Διαβατηρίων (ΕΛ.ΑΣ.)» στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης A.E. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ  (Α.Π. 6992/24-2-2022   ΑΔΑ: Ψ8ΩΤ46ΜΤΛΠ-6Α7)

 • e-Ε.Φ.Κ.Α                 ΨΙΙ246ΜΤΛΠ-ΓΙΖ    

 •  e-ΚΕΠ                     ΩΒΑ046ΜΤΛΠ-Ν3Ψ  

 • Η.ΔΙ.Κ.Α.                  Ω54646ΜΤΛΠ-Υ74   

 • ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) 19161ΕΞ 2020/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Διαβατηρίων» και «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Π.Σ. "Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακών Πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 39141/3-11-2021  ΨΥΔΦ46ΜΤΛΠ-46Ζ)      (ΦΕΚ 5360/Β΄/19-11-2021)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» της ΕΛ.ΑΣ. στο Π.Σ. «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. μέσω του ΚΕ.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 2171/5-6-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» & «Στοιχεία Διαβατηρίων» της ΕΛ.ΑΣ. στο Π.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α   (ΦΕΚ Β΄ 2171/5-6-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» στο Π.Σ. e-ΚΕΠ μέσω του ΚΕ.Δ.   (ΦΕΚ Β΄ 2171/5-6-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» στο Π.Σ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) του ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020

 • Διάθεση ws “Στοιχεία Διαβατηρίων” στο Π.Σ. “AMKA – ΕΜΑΕΣ” του ΕΦΚΑ ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7973/31-3-2021)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία Δελτίων Αστ. Ταυτότητας» στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)