Στοιχεία από Υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Δικαιοσύνης  παρέχει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου από Υπουργείο Δικαιοσύνης (Γενική υπηρεσία για όλους τους φορείς του Δημοσίου)    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

  • Αποστολή αιτήματος από το Φορέα προς το Υπ. Δικαιοσύνης(sendPorRequestGen)
  • Λήψης αντιγράφου ποινικού μητρώου (για αίτημα που έχει προηγουμένως υποβληθεί με την (sendPorRequestGen)(sendAPMGen)
  • Ενημέρωση λήψης αντιγράφου ποινικού μητρώου για συγκεκριμένο αίτημα (ΜΟΝΟ για το Υπ. Δικαιοσύνης)(notifyAPMGen)
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης ενός αιτήματος(getRequestStatusGen)

 

2.  Στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα "Ποινικού Μητρώου" (μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

  • Αίτημα από το Φορέα προς το Υπ. Δικαιοσύνης για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης(sendPorRequest) 
  • Παρακολούθηση  της Εξέλιξης ενός Αιτήματος που έχει υποβληθεί (getRequestStatus)
  • Λήψη αντιγράφου ποινικού μητρώου (sendAPM)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  • Διάθεση ws στο Π.Σ.«Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr»  (ΩΖ7246ΜΤΛΠ-ΔΞΜ / 23-6-2021)

Υπουργικές αποφάσεις

  • Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)  KYA 9317/31-3-2021 (ΦΕΚ 1250/2021)