Στοιχεία από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι -  λειτουργίες:

 • Αναζήτηση με βάση το ID του ιδιοκτήτη (petSearchAnimalMulti), η οποία επιστρέφει στοιχεία για τα ζώα συντροφιάς   με βάση τον ΑΦΜ ή ΑΔΤ ή Αρ. Διαβατηρίου ή άλλο αναγνωριστικό (π.χ. ΑΜΚΑ) του ιδιοκτήτη

 • Αναζήτηση ζώου με βάση το microchip (petSearchAnimalMc), η οποία επιστρέφει στοιχεία για τα ζώα συντροφιάς, με βάση τον αριθμό microchip

 • Αναζήτηση ιδιοκτήτη με βάση τον ΑΦΜ (petSearchOwnerByAfm), η οποία επιστρέφει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του ιδιοκτήτη

 • Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια (petSearchOwnerByName), η οποία επιστρέφει στοιχεία ιδιοκτήτη και καρτέλας ζώων  που έχει ή είχε στην κατοχή του, με βάση το ονοματεπώνυμο, δήμο, έτος γέννησης ιδιοκτήτη και το microchip

 • Αναζήτηση ιδιοκτήτη με βάση το microchip (petSearchOwnerByMicrochip), η οποία επιστρέφει στοιχεία ιδιοκτήτη, με βάση τον αριθμό microchip

 • Λήψη λίστας Δήμων (Πόλεων)  (petGetCities), η οποία επιστρέφει τη λίστα δήμων (πόλεων) όπως είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

 • Λήψη λίστας ιστορικού ιδιοκτητών (petGetOwnersListByMicrochip), η οποία επιστρέφει τη λίστα ιστορικού ιδιοκτητών (στοιχείων ζώων και ιδιοκτητών) με βάση τον κωδικό microchip

 

2.  Υπηρεσία υπολογισμού χρόνου μετάκλησης αλλοδαπών εργατών γης

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος -  λειτουργία:  

 • Υπολογισμός ημερών απασχόλησης μεταναστών εργατών γης με βάση τον ΑΦΜ (getForeignWorkersDays)

 

3.  Υπηρεσία Καλλιεργητών Βιομηχανικής Κάνναβης

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι -  λειτουργίες:

 • Λήψη λίστας όλων των ποικιλιών καταλόγου (hempStrains)
 • Συνδυαστική αναζήτηση (hempSearch)
 • Αναζήτηση Καλλιεργητών σε Δήμο με βάση το ID του Δήμου (hempProducers)
 • Αναζήτηση στοιχείων Καλλιεργητή με βάση τον ΑΦΜ του Καλλιεργητή (hempProducerInfo)
 • Αναζήτηση αγροτεμαχίων Καλλιεργητή με βάση τον ΑΦΜ του Καλλιεργητή (hempPlots)
 • Λήψη λίστας όλων των Δήμων του αρχείου (hempMunicipalities)

Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΑΔΑ: 6Ζ7Ι46ΜΤΛΠ-ΕΣΟ

Υπουργικές Αποφάσεις

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 34148 ΕΞ 2020 «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Β΄ 5496)