Υπηρεσίες από Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. - ειδικού σκοπού

Το Κ.Ε.Δ. της της Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αποστολή SMS μηνύματος σε αριθμό κινητού τηλεφώνου (εναλλακτική υπηρεσία ειδικού σκοπού) (sendSmsToMobileAlt)

 • Αποστολή SMS μηνύματος σε αριθμό κινητού τηλεφώνου (sendSmsToMobile)

 • Λήψη πληροφοριών λογαριασμού (getSmsAccountInfo)

Επιστρέφει τα στοιχεία του λογαριασμού χρήσης της υπηρεσίας αποστολής SMS μηνυμάτων με βάση τον ΑΦΜ του Φορέα

2.  Υπηρεσία υποβολής αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Υποβολή αίτησης-εγγράφου  σε πληροφοριακό σύστημα από Gov.gr (gateSubmitDocument)

 • Ανάκτηση αναρτημένων εγγράφων μιας θυρίδας του GOV.GR (gateRetrieveDocuments)

 • Παροχή αριθμού πρωτοκόλλου από πληροφοριακό σύστημα (gateGetProtocol)

 • Αποστολή αίτησης από gov.gr προς ΠΣ φορέα. Υλοποιήση από ΚΕΔ στην (gateSubmitDocument) (gateFromGovToIT)

 • Δημιουργία εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα του GOV.GR (gateCreatePostDocument)

3.  Υπηρεσίας ενημέρωσης Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Κινητής Τηλεφωνίας - ΜΔΑΤΚΤ   

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Ενημερώνει το ΜΔΑΤΚΤ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣ & ΨΔ για τη μεταφορά κινητού τηλεφώνου μεταξύ παρόχων με τη διαδικασία της φορητότητας (portability) ή για τη διακοπή απαλλαγής από τον πάροχο. (setGsisStatus)

4.  Υπηρεσία Διαλειτουργικότητας Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων    

Στην εφαρμογή Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να καταχωρήσουν απευθείας εγκριτικές αποφάσεις μέσω φορμών καταχώρησης ή να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣ & ΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποστείλουν στοιχεία εγκριτικών αποφάσεων στο κεντρικό μητρώο Cesanet.    

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Εισαγωγή ή τροποποίηση εγκριτικής απόφασης (uploadAidAward)

5.  Υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων Μητρώων

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:  

 • Επιβεβαίωση ΑΦΜ γονέα και ΑΜΚΑ παιδιού (confirmChildAmkaMatch)

 • Επιβεβαίωση αντιστοίχησης ΑΜΚΑ-ΑΦΜ (amkaAfmMatch)

 • Λήψη ΑΜΚΑ και επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (afm2amka)

6.  Υπηρεσία άντλησης πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων  

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 •   Λήψη πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων (getFuneralExpensesInfo)

Άντληση απαραίτητων πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας από  τον Ε.Φ.Κ.Α για συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους.

7.  Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 • Λήψη αρχείων από το σύστημα MyPhoto με βάση τον ΑΦΜ (getMyPhotoFile)

8.  Υπηρεσία διάθεσης των στοιχείων του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων σε φορείς – υπόχρεα πρόσωπα

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 • Εύρεση των συμμετοχών Φυσικών Προσώπων σε νομικές οντότητες (getBeneficialOwnersDetailsVer01)

9.  Panic Button App

Ταυτοποίηση ΑΜΚΑ με ονοματοεπωνυμικά στοιχεία που θα διατεθεί για την εφαρμογή Panic Button της Vodafone. Κατά την κλήση του service θα καταγράφονται σε πίνακα βάσης δεδομένων τα στοιχεία κλήσης και θα επιστρέφεται μοναδικός κωδικός κλήσης καθώς και το αποτέλεσμα της ταυτοποίησης.

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

Η μέθοδος- λειτουργία αφορά την ταυτοποίηση ΑΜΚΑ-Ονόματος-Επωνύμου Φυσικών προσώπων (registerPanicButtonCall)

10. Δημιουργία μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button

Υπηρεσία δημιουργίας μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Δημιουργία μοναδικού κωδικού κλήσης για την εφαρμογή Panic Button (getNextRandomId)

11. Διαχείριση κωδικών QR και μεταδεδομένων API

Υπηρεσία διαχείρισης κωδικών QR και μεταδεδομένων API

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ενημέρωση στοιχείων template με βάση ένα συγκεκριμένο κωδικό template (templateId)(qrUpdateTemplate)

 • Λήψη λεπτομερειών template με βάση ένα συγκεκριμένο κωδικό template (templateId)(qrGetTemplateInfo)

 • Αναζήτηση συγκεκριμένου κωδικού QR με βάση το uuid και λήψη ανεβασμένου PDF σε μορφή πίνακα buffer(qrGetCodePdf)

 • Λήψη λεπτομερειών QR με βάση ένα συγκεκριμένο κωδικό uuid(qrGetCodeInfo)

 • Λήψη λεπτομερειών για όλα τα templates ενός οργανισμού(qrGetAllTemplateRecs)

 • Λήψη λεπτομερειών όλων των κωδικών QR ενός οργανισμού(qrGetAllCodeRecs)

 • Διαγραφή template με βάση ένα συγκεκριμένο κωδικό template (templateId)(qrDeleteTemplate)

 • Δημιουργία ενός νέου template(qrCreateTemplate)

 • Δημιουργία ενός νέου κωδικού QR(qrCreateCode)

12. Υπηρεσία αναζήτησης και επαλήθευσης αριθμού ταυτοποιητικού εγγράφου με βάση τον αριθμό και τον τύπο του εγγράφου (ειδικού σκοπού)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αναζήτηση και επαλήθευση αριθμού και στοιχείων ταυτοποιητικού εγγράφου, με βάση τον αριθμό και τον τύπο του εγγράφου(validateID)


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ.

 

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26796/2-6-2023

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων» της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24246/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων» στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23934/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων» της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23933/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» και «Θυρίδα του GOV.GR» της ΓΓΠΣΔΔ, στο πληροφοριακό σύστημα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας" του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23960/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Δημιουργία μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button» & «Panic Button App» της ΓΓΠΣΔΔ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23954/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα» της ΓΓΠΣΔΔ, στο πληροφοριακό σύστημα "e-services minagric" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23950/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto» στο Πληροφοριακό Σύστημα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αδειών οδήγησης" του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23958/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23124/10-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών για την εφαρμογή “Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών εξωτερικού” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (18857/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19128/11-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19127/11-4-2023)

 • Έγκριση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Θυρίδα του GOV.GR» και «Λήψη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για Ονοματοδοσία – Βάπτιση» της ΓΓΠΣΔΔ στο Υπ. Εσωτερικών και στο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18862/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16816/3-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιοποίηση Διαδικασιών Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (3408/15-3-2023)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto» στο Πληροφοριακό Σύστημα "Police on Line" του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (YA 40058/11-9-2023) (ΦΕΚ 5464/14-9-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 24725/19-5-2023) (ΦΕΚ 3438/23-5-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Δημιουργία μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button» & «Panic Button App» της ΓΓΠΣΔΔ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 20100/21-4-2023) (ΦΕΚ 2765/26-4-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών» και «Θυρίδα του GOV.GR» της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στο πληροφοριακό σύστημα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αδειών Κυκλοφορίας" του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 19319/12-4-2023) (ΦΕΚ 2636/21-4-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα» της ΓΓΠΣΔΔ, στο πληροφοριακό σύστημα "e-services minagric" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 15495/28-3-2023) (ΦΕΚ Β' 2080)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13388/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) (KΥΑ 282/4-1-2023) (ΦΕΚ 11/9-1-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 55171/28-12-2022) (ΦΕΚ 28/9-1-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επιβεβαίωση στοιχείων Μητρώων» της ΓΓΠΣΔΔ σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 50206/30-11-2022) (ΦΕΚ 6148/5-12-2022)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την εφαρμογή “Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών εξωτερικού” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 49602/25-11-2022) (ΦΕΚ 6113/1-12-2022)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto» στο Πληροφοριακό Σύστημα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αδειών οδήγησης" του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, (ΥΑ 49599/25-11-2022) (ΦΕΚ 6113/1-12-2022)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων» στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 40649/10-10-2022) (ΦΕΚ 5323)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «myPhoto» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 39741/4-10-2022) (ΦΕΚ 5250)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33367/1-8-2022) (ΦΕΚ 4129)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Θυρίδα του GOV.GR» και «Λήψη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για Ονοματοδοσία – Βάπτιση» της ΓΓΠΣΔΔ στο Υπ. Εσωτερικών και στο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (32141/21-7-2022) (ΦΕΚ 3973)

 • Διάθεση ws «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΑ 19312/19.5.2022) (ΦΕΚ 2638)