Υπηρεσίες από Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. - ειδικού σκοπού

Το Κ.Ε.Δ. της της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αποστολή SMS μηνύματος σε αριθμό κινητού τηλεφώνου (εναλλακτική υπηρεσία ειδικού σκοπού) (sendSmsToMobileAlt)
 • Αποστολή SMS μηνύματος σε αριθμό κινητού τηλεφώνου (sendSmsToMobile)
 • Λήψη πληροφοριών λογαριασμού (getSmsAccountInfo)

Επιστρέφει τα στοιχεία του λογαριασμού χρήσης της υπηρεσίας αποστολής SMS μηνυμάτων με βάση τον ΑΦΜ του Φορέα

2.  Υπηρεσία υποβολής αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Υποβολή αίτησης-εγγράφου  σε πληροφοριακό σύστημα από Gov.gr (gateSubmitDocument)
 • Ανάκτηση αναρτημένων εγγράφων μιας θυρίδας του GOV.GR (gateRetrieveDocuments)
 • Παροχή αριθμού πρωτοκόλλου από πληροφοριακό σύστημα (gateGetProtocol)
 • Αποστολή αίτησης από gov.gr προς ΠΣ φορέα. Υλοποιήση από ΚΕΔ στην (gateSubmitDocument) (gateFromGovToIT)
 • Δημιουργία εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα του GOV.GR (gateCreatePostDocument)

3.  Υπηρεσίας ενημέρωσης Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Κινητής Τηλεφωνίας - ΜΔΑΤΚΤ   

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Ενημερώνει το ΜΔΑΤΚΤ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ για τη μεταφορά κινητού τηλεφώνου μεταξύ παρόχων με τη διαδικασία της φορητότητας (portability) ή για τη διακοπή απαλλαγής από τον πάροχο. (setGsisStatus)

4.  Υπηρεσία Διαλειτουργικότητας Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων    

Στην εφαρμογή Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να καταχωρήσουν απευθείας εγκριτικές αποφάσεις μέσω φορμών καταχώρησης ή να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποστείλουν στοιχεία εγκριτικών αποφάσεων στο κεντρικό μητρώο Cesanet.    

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Εισαγωγή ή τροποποίηση εγκριτικής απόφασης (uploadAidAward)

5.  Υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων Μητρώων

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:  

 • Επιβεβαίωση ΑΦΜ γονέα και ΑΜΚΑ παιδιού (confirmChildAmkaMatch)
 • Επιβεβαίωση αντιστοίχησης ΑΜΚΑ-ΑΦΜ (amkaAfmMatch)
 • Λήψη ΑΜΚΑ και επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (afm2amka)

6.  Υπηρεσία άντλησης πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων  

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 •   Λήψη πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων (getFuneralExpensesInfo)

Άντληση απαραίτητων πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας από  τον Ε.Φ.Κ.Α για συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους.

7.  Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 • Λήψη αρχείων από το σύστημα MyPhoto με βάση τον ΑΦΜ (getMyPhotoFile)

8.  Υπηρεσία διάθεσης των στοιχείων του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων σε φορείς – υπόχρεα πρόσωπα

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 • Εύρεση των συμμετοχών Φυσικών Προσώπων σε νομικές οντότητες (getBeneficialOwnersDetailsVer01)

9.  Panic Button App

Ταυτοποίηση ΑΜΚΑ με ονοματοεπωνυμικά στοιχεία που θα διατεθεί για την εφαρμογή Panic Button της Vodafone. Κατά την κλήση του service θα καταγράφονται σε πίνακα βάσης δεδομένων τα στοιχεία κλήσης και θα επιστρέφεται μοναδικός κωδικός κλήσης καθώς και το αποτέλεσμα της ταυτοποίησης.

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

Η μέθοδος- λειτουργία αφορά την ταυτοποίηση ΑΜΚΑ-Ονόματος-Επωνύμου Φυσικών προσώπων (registerPanicButtonCall)


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33367/1-8-2022) (ΦΕΚ 4129)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Θυρίδα του GOV.GR» και «Λήψη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης για Ονοματοδοσία – Βάπτιση» της ΓΓΠΣΔΔ στο Υπ. Εσωτερικών και στο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (32141/21-7-2022) (ΦΕΚ 3973)

 • Διάθεση ws «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΑ 19312/19.5.2022) (ΦΕΚ 2638)