Υπηρεσίες από Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. - ειδικού σκοπού

Το Κ.Ε.Δ. της της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω  Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία αποστολής SMS μηνυμάτων    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αποστολή SMS μηνύματος σε αριθμό κινητού τηλεφώνου (εναλλακτική υπηρεσία ειδικού σκοπού) (sendSmsToMobileAlt)

 • Αποστολή SMS μηνύματος σε αριθμό κινητού τηλεφώνου (sendSmsToMobile)

 • Λήψη πληροφοριών λογαριασμού (getSmsAccountInfo)

Επιστρέφει τα στοιχεία του λογαριασμού χρήσης της υπηρεσίας αποστολής SMS μηνυμάτων με βάση τον ΑΦΜ του Φορέα

2.  Υπηρεσία υποβολής αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Υποβολή αίτησης-εγγράφου  σε πληροφοριακό σύστημα από Gov.gr (gateSubmitDocument)

 • Ανάκτηση αναρτημένων εγγράφων μιας θυρίδας του GOV.GR (gateRetrieveDocuments)

 • Παροχή αριθμού πρωτοκόλλου από πληροφοριακό σύστημα (gateGetProtocol)

 • Αποστολή αίτησης από gov.gr προς ΠΣ φορέα. Υλοποιήση από ΚΕΔ στην (gateSubmitDocument) (gateFromGovToIT)

 • Δημιουργία εγγράφου και ανάρτησή του σε θυρίδα του GOV.GR (gateCreatePostDocument)

 • Ενέργειες πάνω σε ανάρτηση μιας θυρίδας του GOV.GR (gateRetrieveDocumentsAction)

 • Ενέργειες κατά τη ροή συμπλήρωσης δημιουργίας εγγράφου σε θυρίδα του GOV.GR (gateCreatePostDocumentAction)

 • Λήψη στοιχείων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στην ΕΔΑ για την υπηρεσία της θυρίδας του GOV.GR (μόνο για ΕΔΥΤΕ) (gateGetEdaRequests)

3.  Υπηρεσίας ενημέρωσης Μητρώου Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Κινητής Τηλεφωνίας - ΜΔΑΤΚΤ   

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Ενημερώνει το ΜΔΑΤΚΤ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣ & ΨΔ για τη μεταφορά κινητού τηλεφώνου μεταξύ παρόχων με τη διαδικασία της φορητότητας (portability) ή για τη διακοπή απαλλαγής από τον πάροχο. (setGsisStatus)

4.  Υπηρεσία Διαλειτουργικότητας Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων    

Στην εφαρμογή Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να καταχωρήσουν απευθείας εγκριτικές αποφάσεις μέσω φορμών καταχώρησης ή να χρησιμοποιήσουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣ & ΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποστείλουν στοιχεία εγκριτικών αποφάσεων στο κεντρικό μητρώο Cesanet.    

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Εισαγωγή ή τροποποίηση εγκριτικής απόφασης (uploadAidAward)

5.  Υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων Μητρώων

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:  

 • Επιβεβαίωση ΑΦΜ γονέα και ΑΜΚΑ παιδιού (confirmChildAmkaMatch)

 • Επιβεβαίωση αντιστοίχησης ΑΜΚΑ-ΑΦΜ (amkaAfmMatch)

 • Λήψη ΑΜΚΑ και επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (afm2amka)

6.  Υπηρεσία άντλησης πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων  

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 •   Λήψη πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων (getFuneralExpensesInfo)

Άντληση απαραίτητων πληροφοριών για την καταβολή εξόδων κηδείας από  τον Ε.Φ.Κ.Α για συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους.

7.  Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 • Λήψη αρχείων φωτογραφίας από το σύστημα MyPhoto με βάση τον ΑΜΚΑ (getMyPhotoFileByAmka)
 • Λήψη αρχείων από το σύστημα MyPhoto με βάση τον ΑΦΜ (getMyPhotoFile)

8.  Υπηρεσία διάθεσης των στοιχείων του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων σε φορείς – υπόχρεα πρόσωπα

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 • Εύρεση των συμμετοχών Φυσικών Προσώπων σε νομικές οντότητες (getBeneficialOwnersDetailsVer01)

9.  Panic Button App

Ταυτοποίηση ΑΜΚΑ με ονοματοεπωνυμικά στοιχεία που θα διατεθεί για την εφαρμογή Panic Button της Vodafone. Κατά την κλήση του service θα καταγράφονται σε πίνακα βάσης δεδομένων τα στοιχεία κλήσης και θα επιστρέφεται μοναδικός κωδικός κλήσης καθώς και το αποτέλεσμα της ταυτοποίησης.

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

Η μέθοδος- λειτουργία αφορά την ταυτοποίηση ΑΜΚΑ-Ονόματος-Επωνύμου Φυσικών προσώπων (registerPanicButtonCall)

10. Δημιουργία μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button

Υπηρεσία δημιουργίας μοναδικών κωδικών κλήσης για την εφαρμογή Panic Button

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Δημιουργία μοναδικού κωδικού κλήσης για την εφαρμογή Panic Button (getNextRandomId)

11. Διαχείριση κωδικών QR και μεταδεδομένων API

Υπηρεσία διαχείρισης κωδικών QR και μεταδεδομένων API

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ενημέρωση στοιχείων template με βάση ένα συγκεκριμένο κωδικό template (templateId)(qrUpdateTemplate)

 • Λήψη λεπτομερειών template με βάση ένα συγκεκριμένο κωδικό template (templateId)(qrGetTemplateInfo)

 • Αναζήτηση συγκεκριμένου κωδικού QR με βάση το uuid και λήψη ανεβασμένου PDF σε μορφή πίνακα buffer(qrGetCodePdf)

 • Λήψη λεπτομερειών QR με βάση ένα συγκεκριμένο κωδικό uuid(qrGetCodeInfo)

 • Λήψη λεπτομερειών για όλα τα templates ενός οργανισμού(qrGetAllTemplateRecs)

 • Λήψη λεπτομερειών όλων των κωδικών QR ενός οργανισμού(qrGetAllCodeRecs)

 • Διαγραφή template με βάση ένα συγκεκριμένο κωδικό template (templateId)(qrDeleteTemplate)

 • Δημιουργία ενός νέου template(qrCreateTemplate)

 • Δημιουργία ενός νέου κωδικού QR(qrCreateCode)

12. Υπηρεσία αναζήτησης και επαλήθευσης αριθμού ταυτοποιητικού εγγράφου με βάση τον αριθμό και τον τύπο του εγγράφου (ειδικού σκοπού)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Αναζήτηση και επαλήθευση αριθμού και στοιχείων ταυτοποιητικού εγγράφου, με βάση τον αριθμό και τον τύπο του εγγράφου(validateID)

13. Υπηρεσία ψηφιακής υπογραφής ψηφιακών εγγράφων φορέων του Δημοσίου είτε με τη δική τους Ψηφιακή Σφραγίδα (εάν διαθέτουν) είτε με τη σφραγίδα της ΓΓΠΣ

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 • Υπογραφή δεδομένων με ψηφιακή σφραγίδα (dsSign)

14. Διασύνδεση με το Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων

Υπηρεσία διασύνδεσης Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων με το Μητρώο ΕΚΜΕΑ (μόνο για την ΑΑΔΕ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ενημέρωση δεδομένων στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων (updateEoData)
 • Απενεργοποίηση ΕΟ στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων (deactivateEo)
 • Έλεγχος διαθεσιμότητας ενός ΑΦΜ στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων (checkEoAvailability)

15. Στοιχεία ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Υπηρεσία άντλησης δεδομένων για τη Δ.Π.Κ. του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ από Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και Πιστωτικά Ιδρύματα (ΧΟ-ΠΙ)

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Διαβίβαση αιτήματος από το ΟΠΣ Πόθεν Έσχες στα ΧΟ-ΠΙ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΠΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) (sendPothenAithma)
 • Αποστολή αποτελέσματος αιτήματος από ΧΟ-ΠΙ προς το ΟΠΣ Πόθεν Έσχες (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΟ-ΠΙ) (getPothenData)
 • Υπηρεσία υποδοχής αιτήματος από έναν εικονικό Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΔ) (getPothenAithmaTest)
 • Λήψη πληροφοριών για το public key της κρυπτογράφησης (getEncryptionInfo)

16. Στοιχεία οικογένειας

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων οικογένειας

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία: 

 • Λήψη στοιχείων τέκνων με βάση τον ΑΦΜ του γονέα (getChildrenByParentAfm)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)» του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16445/14-5-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: ΣΕΣΟ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16450/14-5-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπουργείο Δικαιοσύνης - Πλατφόρμα Ψηφιακών Επιδόσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (16449/14-5-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12259/4-4-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα "Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5688/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «quark.eetaa.gr» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (605/9-1-2024)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία λήψης αρχείων από MyPhoto» στο Πληροφοριακό Σύστημα "Police on Line" του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (602/9-1-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ» και «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (606/9-1-2024)

Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για τα έτη 2023


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας "Διασύνδεση με το Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων" στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (22178/21-6-2024) (Β΄3703)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20212/14-6-2024) (Β΄3504)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας "Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα" στο ΕΔΥΤΕ, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20211/14-6-2024) (Β΄3504)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας "Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα" στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (20984/13-6-2024) (Β΄3500)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (21201/14-6-2024) (Β΄3473)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αναπηρικών Επιδομάτων & Οικονομικών Ενισχύσεων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8350/5-3-2024) (B΄1643/11-3-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5832/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπουργείο Δικαιοσύνης -Πλατφόρμα Ψηφιακών Επιδόσεων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 5824/14-2-2024) (Β΄1138/19-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Υπ. Υποδομών και Μεταφορών: ΣΕΣΟ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5831/14-2-2024) (Β΄1138/19-2-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΣ Ψηφιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτημάτων Προξενικών Αρχών» του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (1004/11-1-2024) (Β΄168/15-1-2024)

Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2022