Στοιχεία από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. Την Υπηρεσία παροχής πληροφοριών Μητρώου μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)    

Συγκεκριμένα παρέχει την εξής μέθοδο - λειτουργία:

  • Αναζήτηση στοιχείων μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (getTeeInfoByAmka)

Η μέθοδος (getTeeInfoByAmka) πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της σχέσης τους με το ΤΕΕ για συγκεκριμένη ημερομηνία, με βάση τον ΑΜΚΑ.

2. Την Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από το σύστημα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Η υπηρεσία άντλησης στοιχείων από το σύστημα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του ΤΕΕ πραγματοποιεί λήψη στοιχείων ηλεκτρονικής ταυτότητας για συγκεκριμένο κτίριο, βάσει των πεδίων εισόδου για αυτό.   

Συγκεκριμένα παρέχει τις παρακάτω μεθόδους -  λειτουργίες:

  • Λήψη στοιχείων πεδίων του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (getBuildIdProperty)

Η μέθοδος (getBuildIdProperty) πραγματοποιεί λήψη στοιχείων πεδίων του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου με βάση τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) ιδιοκτησίας.

  • Λήψη στοιχείων αρχείου ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (downloadFileBuildId)

Η μέθοδος (downloadFileBuildId) πραγματοποιεί λήψη στοιχείων αρχείου ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου με βάση τον κλειδάριθμο του αρχείου.


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (12259/4-4-2024)

  • Έγκριση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τ.Ε.Ε.» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23927/16-5-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (6ΤΙΧ46ΜΤΛΠ-ΩΦ9)


Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακός φάκελος ακινήτου» του Ελληνικού Κτηματολογίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5832/14-2-2024) (Β΄1212/20-2-2024)

  • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τ.Ε.Ε.» του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13392/15-3-2023) (ΦΕΚ 1688/20-3-2023)

  • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ΦΕΚ 1292/2-4-2021  (ΥΑ 8791/24-3-2021)