Στοιχεία από ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ

Η υπηρεσία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων  ανεργίας με πηγή δεδομένων τον ΟΑΕΔ,  με βάση τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΜ (Αριθμό μητρώου του ΟΑΕΔ). Συγκεκριμένα, παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Αναζήτηση/ ενημέρωση στοιχείων ανεργίας (unemplDets)

Η μέθοδος (unemplDets) επιστρέφει στοιχεία ανεργίας φυσικού προσώπου.

2. Στοιχεία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μόνο για την εφαρμογή eWallet)

     Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων για την κάρτα ανεργίας ενός προσώπου με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του προσώπου (getUnemplCardInfo)

3. Έλεγχος ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ (ειδικού σκοπού - χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η υπηρεσία πραγματοποιεί έλεγχο  ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. Παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Έλεγχος ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ (checkUnmp)

Η μέθοδος (checkUnmp) ελέγχει την κατάσταση ανεργίας για άνεργο-μαθητή ΟΑΕΔ.


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «quark.eetaa.gr» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (605/9-1-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ» και «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (606/9-1-2024)

 • Έγκριση Διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ι.Τ.Υ.Ε. "Διόφαντος" και στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης /Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (43726/6-10-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (27829/8-6-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ntantades” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (27828/8-6-2023

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Ρόλοι και δικαιώματα των υπαλλήλων των Προξενείων σε Πληροφοριακά Συστήματα» και «Στοιχεία κάρτας ανεργίας (για την εφαρμογή eWallet)», σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24749/19-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης «Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος ανέργου-μαθητή» από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19736/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16012/29-4-2022)

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9

 • Έγκριση διάθεσης ws στην «Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   21364/28-6-2021 ΑΔΑ: ΩΣΞ446ΜΤΛΠ-0Τ2


Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Αναπηρικών Επιδομάτων & Οικονομικών Ενισχύσεων» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (8350/5-3-2024) (B΄1643/11-3-2024)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «quark.eetaa.gr» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 42970/2-10-2023) (ΦΕΚ 5839/5-10-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ι.Τ.Υ.Ε. "Διόφαντος" και στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης /Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 39622/6-9-2023) (ΦΕΚ 5427/14-9-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών σε Πληροφοριακά Συστήματα φορέων του Δημοσίου, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23353/11-5-2023) (ΦΕΚ 3221/17-5-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ntantades” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 23351/11-5-2023) (ΦΕΚ 3221/17-5-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος ανέργου-μαθητή» από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 39741/4-10-2022) (ΦΕΚ 5249)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (ΥΑ 9930/15-3-2022) (ΦΕΚ 1256/Β/17-3-2022)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws στο Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 15665/24-5-2021) (ΦΕΚ 2283/1-6-2021)