Στοιχεία από ΟΑΕΔ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες:

1. Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ

Η υπηρεσία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων  ανεργίας με πηγή δεδομένων τον ΟΑΕΔ,  με βάση τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΜ (Αριθμό μητρώου του ΟΑΕΔ). Συγκεκριμένα, παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Αναζήτηση/ ενημέρωση στοιχείων ανεργίας (unemplDets)

Η μέθοδος (unemplDets) επιστρέφει στοιχεία ανεργίας φυσικού προσώπου.

 

2. Στοιχεία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μόνο για την εφαρμογή eWallet)

     Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων για την κάρτα ανεργίας ενός προσώπου με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του προσώπου (getUnemplCardInfo)

 

3. Έλεγχος ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ (ειδικού σκοπού - χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η υπηρεσία πραγματοποιεί έλεγχο  ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. Παρέχεται η εξής μέθοδος - λειτουργία:

 • Έλεγχος ανέργου-μαθητή ΟΑΕΔ με βάση τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ (checkUnmp)

Η μέθοδος (checkUnmp) ελέγχει την κατάσταση ανεργίας για άνεργο-μαθητή ΟΑΕΔ.


Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16012/29-4-2022)

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9

 • Έγκριση διάθεσης ws στην «Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   21364/28-6-2021 ΑΔΑ: ΩΣΞ446ΜΤΛΠ-0Τ2

 

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έλεγχος ανέργου-μαθητή» από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΥΑ 39741/4-10-2022) (ΦΕΚ 5249)
  Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (ΥΑ 9930/15-3-2022   ΩΤΔΥ46ΜΤΛΠ-ΛΦ5) (ΦΕΚ 1256/Β/17-3-2022)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws στο Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (Ψ8Β646ΜΤΛΠ-ΣΞΞ)