Στοιχεία διαχείρισης ΚΕΠ

Το ΚΕΔ διαθέτει την  Υπηρεσία Αναζήτησης ρόλων και δικαιωμάτων των υπαλλήλων των Προξενείων σε Πληροφοριακά Συστήματα και της Αναζήτησης Στοιχείων Κ.Ε.Π. (ειδικού σκοπού) για την  ανάκτηση των στοιχείων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. Επιστρέφει όλους τους υπαλλήλους, το Κ.Ε.Π. στο οποίο υπηρετούν και το ρόλο τους. Ο τρίτος φορέας θα πρέπει να καλεί το service περιοδικά (π.χ. κάθε 30 λεπτά, για παράδειγμα) για να επικαιροποιεί τους υπαλλήλους και να διατηρεί ένα τοπικό αντίγραφο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για έλεγχο εξουσιοδότησης του υπαλλήλου κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή.

1.  Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής λειτουργίες - μέθοδοι:

 • Λήψη εγγραφών με τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων των ΚΕΠ (getKepEmployeesAll)

Επιστρέφει τη λίστα με τις εγγραφές όλων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., το Κ.Ε.Π. στο οποίο υπηρετούν και το ρόλο τους.

 • Λήψη στοιχείων υπαλλήλου ΚΕΠ με βάση τον ΑΦΜ του υπαλλήλου (isKepEmployee)

Καλείται με όρισμα τον ΑΦΜ (πεδίο afm) του υπαλλήλου του ΚΕΠ και επιστρέφει τη λίστα με τις εγγραφές με τα permissions του συγκεκριμένου ΑΦΜ.

2.  Ρόλοι και δικαιώματα των υπαλλήλων των Προξενείων σε Πληροφοριακά Συστήματα    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής λειτουργίες - μέθοδοι:

 •  Αναζήτηση και λήψη στοιχείων με τα δικαιώματα ενός υπαλλήλου Προξενείου με βάση τον ΑΦΜ του υπαλλήλου (isConsulEmployee)
 • Λήψη εγγραφών με τους ρόλους και τα δικαιώματα όλων των υπαλλήλων των Προξενείων (getConsulEmployeesAll)

3.  Ανάκτηση δεδομένων από το Μητρώο Υπαλλήλων Κ.Ε.Π.

Υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων από το Μητρώο Υπαλλήλων Κ.Ε.Π.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής λειτουργίες - μέθοδοι:

 • Ανάκτηση των δεδομένων ενός υπαλλήλου με βάση τον ΑΦΜ του υπαλλήλου (getKepUserRegEmployee)
 • Ανάκτηση των δεδομένων όλων των υπαλλήλων ενός ΚΕΠ με βάση τον κωδικό ΚΕΠ (getKepUserRegAllEmployees)
   

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ και oAuth2.0.PA – Υπαλλήλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (47521/2-11-2023)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (42014/26-9-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (26796/2-6-2023

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (25608/26-5-2023) 

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Ρόλοι και δικαιώματα των υπαλλήλων των Προξενείων σε Πληροφοριακά Συστήματα» και «Στοιχεία κάρτας ανεργίας (για την εφαρμογή eWallet)», σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (24749/19-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (19128/11-4-2023)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ και oAuth2.0.PA – Υπαλλήλων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 41390/20-9-2023) (ΦΕΚ 5607/22-9-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 38232/28-8-2023) (ΦΕΚ 5253/30-8-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικών Υπηρεσιών» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 35724/3-8-2023) (ΦΕΚ 4957/7-8-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Νέο Back Office ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 24725/19-5-2023) (ΦΕΚ 3438/23-5-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Ρόλοι και δικαιώματα των υπαλλήλων των Προξενείων σε Πληροφοριακά Συστήματα» και «Στοιχεία κάρτας ανεργίας (για την εφαρμογή eWallet)», σε πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 19323/12-4-2023) (ΦΕΚ 2648/21-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13388/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13398/15-3-2023) (ΦΕΚ 1689/20-3-2023)