Στοιχεία από Υπουργείο Παιδείας-ΙΤΥΕ

Το Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας - ITYE, διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία «Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας»

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • εύρεση εκπαιδευτικών που έχουν ενεργή τοποθέτηση σε μια σχολική μονάδα, με βάση τον κωδικό σχολικής μονάδας του ΥΠΑΙΘ (getActiveTeachers)

 

2.  Υπηρεσία «Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου»

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • εύρεση σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του εκπαιδευτικού με ρόλο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, με βάση τον ΑΦΜ του (getSeeInfo)

 

3.  Υπηρεσία «Επαλήθευση επαρκούς φοίτησης σε σχολική μονάδα Α΄ Βάθμιας / Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης»

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση φοίτησής του κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (χωρίς ονοματεπώνυμο)(getTeleconfStudentCurrentNoName)
 • αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση φοίτησής του κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (getTeleconfStudentCurrent)
 • Αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση φοίτησής του για συγκεκριμένη σχολική χρονιά (χωρίς ονοματεπώνυμο)(getTeleconfStudentByYearNoName)
 • Αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση φοίτησής του για συγκεκριμένη σχολική χρονιά(getTeleconfStudentByYear)
 • Αναζήτηση μαθητή στο myschool και λήψη του studentId του μαθητή στο μητρώο του myschool(getStudentIdNoName)
 • λήψη πληροφοριών για την επαλήθευση επαρκούς φοίτησης ενός μαθητή σε σχολική μονάδα Α΄ Βάθμιας / Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης (getStudentAttendanceInfo)
 • Επαλήθευση αποφοίτησης μαθητή από το Γυμνάσιο για συγκεκριμένο σχολικό έτος(getStudentHasGraduatedGymnasio)
 • αναζήτηση μαθητή στο myschool και έλεγχος / επιβεβαίωση της επαρκούς φοίτησής του σε συγκεκριμένο σχολικό έτος (επιστροφή "πολλαπλών" αποτελεσμάτων για το ίδιο σχολικό έτος & διαφοροποίηση ως προς τον χειρισμό περιπτώσεων αγνώστου πατρός) (getStudentAttendanceExtInfo)

 

4.  Υπηρεσία «Επαλήθευση φοίτησης νηπίου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο»  

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • εύρεση και επιβεβαίωση αν ένα παιδί φοιτά ήδη σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό νηπιαγωγείο (getStudentNhpiaInfoFromPersonal)

 

5.  Υπηρεσία «Ψηφιακών Απολυτηρίων»  μόνο για gov.gr

Συγκεκριμένα, το  Web Service αφορά στη λήψη της παρακάτω πληροφορίας:

Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων (ειδικού σκοπού) - ws για gov.gr διαλειτουργικότητα myschool και εφαρμογής έκδοσης ψηφιακών απολυτηρίων / πτυχίων.

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία -  μέθοδο:

 • αναζήτηση αποφοίτου μαθητή στο myschool και λήψη των πλήρων στοιχείων αποφοίτησής του(getDigitalDiplomaExtInfo)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία επαλήθευσης επαρκούς φοίτησης μαθητών» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ΗΔΙΚΑ (Α.Π.: 11666/28-3-2022)
 • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (6Ν2Ν46ΜΤΛΠ-ΡΨ8)

 • Διάθεση ws «Επαλήθευση φοίτησης νηπίου σε δημόσιο/ιδιωτικό νηπιαγωγείο» στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), για την «Πρώτη Εγγραφή σε νηπιαγωγείο»  (ΩΗΘΤ46ΜΤΛΠ-ΚΔ4)

Υπουργικές αποφάσεις

 • Διάθεση δύο διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 11951/29-3-2022) (ΥΑ 1551/4-4-2022)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας “Υπηρεσία επαλήθευσης επαρκούς φοίτησης μαθητών” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. [ΥΑ 9949 ΕΞ 2022/15.3.2022] [ΦΕΚ Β΄ 1293]

 • Διάθεση ws «Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων» στο «Πληροφοριακό Σύστημα Επιλογής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΑ 3469/2-2-2022) (ΦΕΚ 519/9-2-2022)

 • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΦΕΚ 1046/2021)

 • "Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας" (ΚΥΑ 53128/Δ1/8-5-2020) (ΦΕΚ 1767/8-5-2020)