Στοιχεία από Υπουργείο Παιδείας-ΙΤΥΕ

Το Κ.Ε.Δ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας - ITYE, διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία< «Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας»

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • εύρεση εκπαιδευτικών που έχουν ενεργή τοποθέτηση σε μια σχολική μονάδα, με βάση τον κωδικό σχολικής μονάδας του ΥΠΑΙΘ (getActiveTeachers)

 

2.  Υπηρεσία «Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου»

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • εύρεση σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του εκπαιδευτικού με ρόλο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, με βάση τον ΑΦΜ του (getSeeInfo)

 

3.  Υπηρεσία «Στοιχεία φοίτησης Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Συγκεκριμένα, παρέχει τις εξής λειτουργίες - μεθόδους:

 • αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση φοίτησής του κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (χωρίς ονοματεπώνυμο)(getTeleconfStudentCurrentNoName)
 • αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση φοίτησής του κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (getTeleconfStudentCurrent)
 • Αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση φοίτησής του για συγκεκριμένη σχολική χρονιά (χωρίς ονοματεπώνυμο)(getTeleconfStudentByYearNoName)
 • Αναζήτηση μαθητή στο myschool και επαλήθευση φοίτησής του για συγκεκριμένη σχολική χρονιά(getTeleconfStudentByYear)
 • Αναζήτηση μαθητή στο myschool και λήψη του studentId του μαθητή στο μητρώο του myschool(getStudentIdNoName)
 • λήψη πληροφοριών για την επαλήθευση επαρκούς φοίτησης ενός μαθητή σε σχολική μονάδα Α΄ Βάθμιας / Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης (getStudentAttendanceInfo)
 • Επαλήθευση αποφοίτησης μαθητή από το Γυμνάσιο για συγκεκριμένο σχολικό έτος(getStudentHasGraduatedGymnasio)
 • Aναζήτηση μαθητή στο myschool και έλεγχος / επιβεβαίωση της επαρκούς φοίτησής του σε συγκεκριμένο σχολικό έτος (επιστροφή "πολλαπλών" αποτελεσμάτων για το ίδιο σχολικό έτος & διαφοροποίηση ως προς τον χειρισμό περιπτώσεων αγνώστου πατρός) (getStudentAttendanceExtInfo)
 • Αναζήτηση μαθητή στο mySchool, έλεγχος ενεργής εγγραφής σε ένα σχολικό έτος και επάρκειας φοίτησης στο αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος (getTeleconfStudentNoNameExt)

 

4.  Υπηρεσία «Επαλήθευση φοίτησης νηπίου σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο»  

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία - μέθοδο:

 • εύρεση και επιβεβαίωση αν ένα παιδί φοιτά ήδη σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό νηπιαγωγείο (getStudentNhpiaInfoFromPersonal)

 

5.  Υπηρεσία «Ψηφιακών Απολυτηρίων» μόνο για gov.gr

Συγκεκριμένα, το  Web Service αφορά στη λήψη της παρακάτω πληροφορίας:

Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων (ειδικού σκοπού) - ws για gov.gr διαλειτουργικότητα myschool και εφαρμογής έκδοσης ψηφιακών απολυτηρίων / πτυχίων.

Συγκεκριμένα, παρέχει την εξής λειτουργία -  μέθοδο:

 • αναζήτηση αποφοίτου μαθητή στο myschool και λήψη των πλήρων στοιχείων αποφοίτησής του(getDigitalDiplomaExtInfo)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (42942/20-10-2022)

 • Έγκριση διάθεσης δύο διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (42745/19-10-2022)

 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων» στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32801/26-7-2022)
 • Έγκριση διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσία επαλήθευσης επαρκούς φοίτησης μαθητών» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ΗΔΙΚΑ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (Α.Π.: 11666/28-3-2022)

 • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (6Ν2Ν46ΜΤΛΠ-ΡΨ8)

 • Διάθεση ws «Επαλήθευση φοίτησης νηπίου σε δημόσιο/ιδιωτικό νηπιαγωγείο» στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), για την «Πρώτη Εγγραφή σε νηπιαγωγείο», μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ    (ΩΗΘΤ46ΜΤΛΠ-ΚΔ4)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία για τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου» και «Στοιχεία εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας» στο πληροφοριακό σύστημα «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 32414/22-7-2022) (ΦΕΚ 3978/26-7-2022)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Επαλήθευση επαρκούς φοίτησης μαθητών» στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 44291/27-10-2022) (ΦΕΚ 5606)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών, στο Πληροφοριακό Σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα II – δικαιούχοι» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33634/3-8-2022) (ΦΕΚ 4182)

 • Διάθεση ws «Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΠΗΓΑΣΟΣ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΑ 28514/30-6-2022) (ΦΕΚ 3580)

 • Διάθεση δύο διαδικτυακών υπηρεσιών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 11951/29-3-2022) (ΦΕΚ 1551/4-4-2022)

 • Διάθεση ws “Υπηρεσία επαλήθευσης επαρκούς φοίτησης μαθητών” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ [ΥΑ 9949 ΕΞ 2022/15.3.2022] [ΦΕΚ Β΄ 1293]

 • Διάθεση ws «Υπηρεσία ψηφιακών απολυτηρίων» στο «Πληροφοριακό Σύστημα Επιλογής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 3469/2-2-2022) (ΦΕΚ 519/9-2-2022)

 • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιακή Μέριμνα – δικαιούχοι» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΚΥΑ 30746/17-3-2021) (ΦΕΚ 1046/2021)

 • Διάθεση ws στο πληροφοριακό σύστημα "Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας", μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΚΥΑ 53128/Δ1/8-5-2020) (ΦΕΚ 1767/8-5-2020)