Στοιχεία Νομικού Προσώπου από το ΓΕΜΗ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1. Υπηρεσίες του ΓΕΜΗ για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Λήψη αρχείου από το Μητρώο του ΓΕΜΗ (gemiCompanyFileToll)

 • Λήψη βασικών πληροφοριών από το Μητρώο του ΓΕΜΗ (gemiBasicInfoToll)

2. Υπηρεσία Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ 

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Βασικών Πληροφοριών  από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetBasicInfo) 

 • Αναζήτηση για βασικά στοιχεία μιας εγγεγραμμένης επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης Rest service (getBasicInfoV3)

Η μέθοδος-λειτουργία επιστρέφει πληροφορίες όπως: Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Κωδικός Δ.Ο.Υ.,  Όνομα Επιχείρισης, Διεύθυνση κ.λ.π.

3. Υπηρεσία Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης        

 • Αναζήτηση Στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetCompanyBoard)

 • Ενημέρωση για τα στοιχεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης (getCompanyBoardV3)

Η μέθοδος- λειτουργία παρέχει τα στοιχεία του Διοικητικού Συμβουλίου - διευθυντικής ομάδας επιχείρησης όπως: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Επώνυμο, Όνομα, Εθνικότητα, Διεύθυνση Κατοικίας κ.λ.π.

4. Υπηρεσία Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ (CheckAfmExists)

Η μέθοδος- λειτουργία ελέγχει αν υπάρχει ένας ΑΦΜ στο Μητρώο ΓΕΜΗ

 • Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ (checkAfmAndArGemiNotBranch)

Η μέθοδος - λειτουργία ελέγχει αν υπάρχει ένας ΑΦΜ και ο Αριθμός ΓΕΜΗ και αν αφορά υποκατάστημα στο Μητρώο ΓΕΜΗ

 5. Υπηρεσία Στοιχεία παραμέτρων για ΓΕΜΗ    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Λίστα κατηγοριών (listSubjectTypes)

 • Λίστα καταστάσεων μέλους (listPersonPositions)

 • Λίστα Οργανισμών (listOrganizations)

 • Λίστα Εθνικοτήτων (listNationalities)

 • Λίστα καταστάσεων μελών (listMemberStatus)

 • Λίστα Νομικών Τύπων (listLegalTypes)

 • Λίστα ΔΟΥ (listDOY)

 • Λίστα Περιφερειών (listCountiesWithMunicipalities)

 • Λίστα καταστάσεων αποφάσεων (listAppSubject)

 • Λίστα καταστάσεων αιτήσεων (listAppStatus)

 6. Υπηρεσία «Αναζήτηση στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με μέρος της επωνυμίας τους (searchCompByName)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με βάση την επωνυμία τους ή μέρος αυτής.

 • Αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με ημερομηνίες από / έως (searchCompByDate)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με βάση ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερομηνίες από / έως).

 7.  Υπηρεσία σύστασης Ατομικής Επιχείρησης στο ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Έλεγχος ορθότητας στοιχείων Εγγραφής ατομικής βάσει προγενέστερης προδέσμευσης (πριν την πραγματική κλήση - προαιρετικός έλεγχος αλλά συνιστώμενος)(gemiFirmRegisterValidate)

 • Εγγραφή ατομικής βάσει προγενέστερης προδέσμευσης (gemiFirmRegister)

 • Έλεγχος και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (gemiFirmPreregister)

 • Λίστα νομών (gemiFirmPrefectures)

 • Λίστα εθνικοτήτων (gemiFirmNationalities)

 • Λίστα δήμων(gemiFirmMunicipalities)

 • Λίστα ΚΑΔ (gemiFirmKad)

 • Λίστα τύπων εγγράφων ταυτοποίησης (gemiFirmIdentityTypes)

 • Λίστα ΔΟΥ (gemiFirmDoys)

 • Λίστα επιμελητηρίων (gemiFirmChambers)

8. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Ανώνυμων Εταιρειών από το ΓΕΜΗ (μόνο για ΑΑΔΕ)

Υπηρεσία ενημέρωσης για τις μεταβολές των Ανώνυμων Εταιρειών από το ΓΕΜΗ (μόνο για ΑΑΔΕ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος-λειτουργία:

 • Λήψη μεταβολών που έγιναν στις Ανώνυμες Εταιρείες από το ΓΕΜΗ για το ζητούμενο χρονικό διάστημα (getCompanyChanges)

9. Στοιχεία Ισολογισμού ΓΕΜΗ - Οικονομικές Καταστάσεις

Υπηρεσία λήψης στοιχείων ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων από το ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Ενημέρωση για τις οικονομικές καταστάσεις και τα στοιχεία ισολογισμού των επιχειρήσεων (companyBalanceSheets)
 • Επιχειρήσεις με Ισολογισμούς XBRL (companiesWithXbrl)
 • Πρόσβαση στα αρχεία των επιχειρήσεων (document)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο πληροφοριακό σύστημα «ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ» της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - ΕΕΤΤ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  (5671/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνική Πύλη ΕΚΟΜΕ» του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ΑΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5681/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα "Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς" του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5688/13-2-2024)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «"Πράσινα Ταξί"» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (5678/13-2-2024)

Δείτε εδώ τις Εγκρίσεις για τα έτη 2023 - 2020


Υπουργικές Αποφάσεις

Δείτε εδώ τις Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2023 - 2020