Στοιχεία Νομικού Προσώπου από το ΓΕΜΗ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1. Υπηρεσίες του ΓΕΜΗ για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Λήψη αρχείου από το Μητρώο του ΓΕΜΗ (gemiCompanyFileToll)
 • Λήψη βασικών πληροφοριών από το Μητρώο του ΓΕΜΗ (gemiBasicInfoToll)

2. Υπηρεσία Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ 

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Βασικών Πληροφοριών  από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetBasicInfo) 

Η μέθοδος-λειτουργία επιστρέφει πληροφορίες όπως: Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Κωδικός Δ.Ο.Υ.,  Όνομα Επιχείρισης, Διεύθυνση κ.λ.π.

3. Υπηρεσία Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης        

 • Αναζήτηση Στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetCompanyBoard)

Η μέθοδος- λειτουργία παρέχει τα στοιχεία του Διοικητικού Συμβουλίου - διευθυντικής ομάδας επιχείρησης όπως: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Επώνυμο, Όνομα, Εθνικότητα, Διεύθυνση Κατοικίας κ.λ.π.

4. Υπηρεσία Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ (CheckAfmExists)

Η μέθοδος- λειτουργία ελέγχει αν υπάρχει ένας ΑΦΜ στο Μητρώο ΓΕΜΗ

 • Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ (checkAfmAndArGemiNotBranch)

Η μέθοδος - λειτουργία ελέγχει αν υπάρχει ένας ΑΦΜ και ο Αριθμός ΓΕΜΗ και αν αφορά υποκατάστημα στο Μητρώο ΓΕΜΗ

 5. Υπηρεσία Στοιχεία παραμέτρων για ΓΕΜΗ    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Λίστα κατηγοριών (listSubjectTypes)
 • Λίστα καταστάσεων μέλους (listPersonPositions)
 • Λίστα Οργανισμών (listOrganizations)
 • Λίστα Εθνικοτήτων (listNationalities)
 • Λίστα καταστάσεων μελών (listMemberStatus)
 • Λίστα Νομικών Τύπων (listLegalTypes)
 • Λίστα ΔΟΥ (listDOY)
 • Λίστα Περιφερειών (listCountiesWithMunicipalities)
 • Λίστα καταστάσεων αποφάσεων (listAppSubject)
 • Λίστα καταστάσεων αιτήσεων (listAppStatus)

 6. Υπηρεσία «Αναζήτηση στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με μέρος της επωνυμίας τους (searchCompByName)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με βάση την επωνυμία τους ή μέρος αυτής.

 • Αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με ημερομηνίες από / έως (searchCompByDate)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με βάση ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερομηνίες από / έως).

 7.  Υπηρεσία σύστασης Ατομικής Επιχείρησης στο ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Έλεγχος ορθότητας στοιχείων Εγγραφής ατομικής βάσει προγενέστερης προδέσμευσης (πριν την πραγματική κλήση - προαιρετικός έλεγχος αλλά συνιστώμενος)(gemiFirmRegisterValidate)
 • Εγγραφή ατομικής βάσει προγενέστερης προδέσμευσης (gemiFirmRegister)
 • Έλεγχος και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (gemiFirmPreregister)
 • Λίστα νομών (gemiFirmPrefectures)
 • Λίστα εθνικοτήτων (gemiFirmNationalities)
 • Λίστα δήμων(gemiFirmMunicipalities)
 • Λίστα ΚΑΔ (gemiFirmKad)
 • Λίστα τύπων εγγράφων ταυτοποίησης (gemiFirmIdentityTypes)
 • Λίστα ΔΟΥ (gemiFirmDoys)
 • Λίστα επιμελητηρίων (gemiFirmChambers)

8. Ενημέρωση για τις μεταβολές των Ανώνυμων Εταιρειών από το ΓΕΜΗ (μόνο για ΑΑΔΕ)

Υπηρεσία ενημέρωσης για τις μεταβολές των Ανώνυμων Εταιρειών από το ΓΕΜΗ (μόνο για ΑΑΔΕ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος-λειτουργία:

 • Λήψη μεταβολών που έγιναν στις Ανώνυμες Εταιρείες από το ΓΕΜΗ για το ζητούμενο χρονικό διάστημα (getCompanyChanges)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.&Ψ.Δ.

 

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα “ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ” της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (42015/26-9-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (25613/26-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (24271/17-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΟΠΣΚΕ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19734/19-4-2023)

 • Έγκριση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (19740/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέσω του ΚΕδ της ΓΓΠΣΔΔ (19739/19-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «EISPRAXIS» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18863/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Διαφάνειας» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18841/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (16816/3-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ψηφιοποίηση Διαδικασιών Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (3408/15-3-2023)

 • Έγκριση διάθεσης των διαδικτυακών υπηρεσιών «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» και «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων από ΕΦΚΑ» στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (32799/26-7-2022)

 • Έγκριση διάθεσης ws στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  6ΦΥΑ46ΜΤΛΠ-ΥΚΥ  Α.Π. 31953/12-11-2020

 • Έγκριση διάθεσης ws του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  και  στον  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (37343/20-10-2021   AΔA: Ψ1ΨΣ46ΜΤΛΠ-ΓΩΛ)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αρχής Προστασίας Δεδομένων» της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΑ 41392/20-9-2023) (ΦΕΚ 5638/25-9-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 30278/23-6-2023) (ΦΕΚ 4149/23-6-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18878/10-4-2023)  (ΦΕΚ 2355/12-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου σε πληροφοριακά συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (13399/15-3-2023) (ΦΕΚ 1693/20-3-2023)

 • Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) (KΥΑ 282/4-1-2023) (ΦΕΚ 11/9-1-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 50208/30-11-2022) (ΦΕΚ 6148/5-12-2022)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Διαφάνειας» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 50209/30-11-2022) (ΦΕΚ 6149/5-12-2022)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΟΠΣΚΕ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 38353/26-9-2022) (ΦΕΚ 5103)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «EISPRAXIS» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33365/1-8-2022) (ΦΕΚ 4151)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ν.Ε.Π.Α.)» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 33367/1-8-2022) (ΦΕΚ 4129)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο», μέσω του ΚΕ.Δ. της ΓΓΠΣΔΔ (32150/21-7-2022) (ΦΕΚ 3973)

 • Διάθεση ws «Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ» και «Στοιχεία αποδοχών εργαζομένων ιδιωτικού τομέα και συνταξιούχων από ΕΦΚΑ» στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω του ΚΕ.Δ. της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 20762/27.5.2022)

 • Διάθεση ws στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του ΚΕ.Δ. της ΓΓΠΣΔΔ  6Β6Σ46ΜΤΛΠ-ΑΥΧ  (YA 32671/19-11-2020) (ΦΕΚ 5162/23-11-2020)

 • Διάθεση ws του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  και  στον  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του ΚΕ.Δ. της ΓΓΠΣΔΔ  (YA 32252/15-9-2021  ΑΔΑ: ΩΤΙΡ46ΜΤΛΠ-ΜΧΘ) (ΦΕΚ 4368/22-9-2021)