Στοιχεία Νομικού Προσώπου από το ΓΕΜΗ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) διαθέτει σε Φορείς του Δημοσίου τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1. Υπηρεσίες του ΓΕΜΗ για Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Λήψη αρχείου από το Μητρώο του ΓΕΜΗ (gemiCompanyFileToll)
 • Λήψη βασικών πληροφοριών από το Μητρώο του ΓΕΜΗ (gemiBasicInfoToll)

2. Υπηρεσία Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ 

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Βασικών Πληροφοριών  από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetBasicInfo) 

Η μέθοδος-λειτουργία επιστρέφει πληροφορίες όπως: Αριθμός Μητρώου ΓΕΜΗ, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Κωδικός Δ.Ο.Υ.,  Όνομα Επιχείρισης, Διεύθυνση κ.λ.π.

3. Υπηρεσία Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης        

 • Αναζήτηση Στοιχείων Διοικητικού Συμβουλίου Επιχείρησης από Μητρώο ΓΕΜΗ (GetCompanyBoard)

Η μέθοδος- λειτουργία παρέχει τα στοιχεία του Διοικητικού Συμβουλίου - διευθυντικής ομάδας επιχείρησης όπως: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Επώνυμο, Όνομα, Εθνικότητα, Διεύθυνση Κατοικίας κ.λ.π.

4. Υπηρεσία Επιβεβαίωση Στοιχείων από Μητρώο ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Έλεγχος ύπαρξης ΑΦΜ στο μητρώο ΓΕΜΗ (CheckAfmExists)

Η μέθοδος- λειτουργία ελέγχει αν υπάρχει ένας ΑΦΜ στο Μητρώο ΓΕΜΗ

 • Έλεγχος ΑΦΜ και Αριθμού Μητρώου ΓΕΜΗ (checkAfmAndArGemiNotBranch)

Η μέθοδος - λειτουργία ελέγχει αν υπάρχει ένας ΑΦΜ και ο Αριθμός ΓΕΜΗ και αν αφορά υποκατάστημα στο Μητρώο ΓΕΜΗ

 5. Υπηρεσία Στοιχεία παραμέτρων για ΓΕΜΗ    

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Λίστα κατηγοριών (listSubjectTypes)
 • Λίστα καταστάσεων μέλους (listPersonPositions)
 • Λίστα Οργανισμών (listOrganizations)
 • Λίστα Εθνικοτήτων (listNationalities)
 • Λίστα καταστάσεων μελών (listMemberStatus)
 • Λίστα Νομικών Τύπων (listLegalTypes)
 • Λίστα ΔΟΥ (listDOY)
 • Λίστα Περιφερειών (listCountiesWithMunicipalities)
 • Λίστα καταστάσεων αποφάσεων (listAppSubject)
 • Λίστα καταστάσεων αιτήσεων (listAppStatus)

 6. Υπηρεσία «ναζήτηση στοιχείων Σύστασης Εταιρειών στην ΥΜΣ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με μέρος της επωνυμίας τους (searchCompByName)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με βάση την επωνυμία τους ή μέρος αυτής.

 • Αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με ημερομηνίες από / έως (searchCompByDate)

Η μέθοδος-λειτουργία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εταιρειών με βάση ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερομηνίες από / έως).

 7.  Υπηρεσία σύστασης Ατομικής Επιχείρησης στο ΓΕΜΗ

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

 • Έλεγχος ορθότητας στοιχείων Εγγραφής ατομικής βάσει προγενέστερης προδέσμευσης (πριν την πραγματική κλήση - προαιρετικός έλεγχος αλλά συνιστώμενος)(gemiFirmRegisterValidate)
 • Εγγραφή ατομικής βάσει προγενέστερης προδέσμευσης (gemiFirmRegister)
 • Έλεγχος και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (gemiFirmPreregister)
 • Λίστα νομών (gemiFirmPrefectures)
 • Λίστα εθνικοτήτων (gemiFirmNationalities)
 • Λίστα δήμων(gemiFirmMunicipalities)
 • Λίστα ΚΑΔ (gemiFirmKad)
 • Λίστα τύπων εγγράφων ταυτοποίησης (gemiFirmIdentityTypes)
 • Λίστα ΔΟΥ (gemiFirmDoys)
 • Λίστα επιμελητηρίων (gemiFirmChambers)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Διάθεση ws στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   6ΦΥΑ46ΜΤΛΠ-ΥΚΥ  Α.Π. 31953/12-11-2020
 • Διάθεση ws του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  και  στον  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)  (37343/20-10-2021   AΔA: Ψ1ΨΣ46ΜΤΛΠ-ΓΩΛ)

Υπουργικές Αποφάσεις

 

 • Διάθεση ws στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   6Β6Σ46ΜΤΛΠ-ΑΥΧ  (32671/19-11-2020) (ΦΕΚ 5162/23-11-2020)

 • Διάθεση ws του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  και  στον  Εθνικού  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.)  (YA 32252/15-9-2021  ΑΔΑ: ΩΤΙΡ46ΜΤΛΠ-ΜΧΘ) (ΦΕΚ 4368/22-9-2021)