Υπηρεσίες για επιδόματα (συνδυασμός Υπηρεσιών ή συνδυασμός πληροφοριών από φορέα ή φορείς)

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία επιδόματος ορεινών/μειονεκτικών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  

Η υπηρεσία παρέχεται προς χρήση από την Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Η διαλειτουργικότητα διενεργείται μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αντλούνται φορολογικά στοιχεία και πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και διατίθενται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • υποβολή αίτησης για άντληση φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών (getMountainAllowance)

 

2.  Υπηρεσία ελέγχου ένταξης στο μηχανισμό της ενίσχυσης απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία  στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -  ΕΡΓΑΝΗ

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • έλεγχος αν ο ΑΦΜ πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" για ένα συγκεκριμένο μήνα(checkEmpMechanism)

 

3.  Υπηρεσία παροχής στοιχείων για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2020" του Υπουργείου Τουρισμού

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ  διαθέτει την υπηρεσία στο Υπουργείο Τουρισμού. 

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • βασικά στοιχεία για τον καθορισμό ένταξης ενός προσώπου στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2020" (getTourismIncome)

 

4.  Υπηρεσία για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία στην ΕΕΤΑΑ.  

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • λήψη στοιχείων (από την ΑΑΔΕ) για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς (getNurserySchoolInfo)

 

5.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση καυσίμων (μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών / Κοινωνία της Πληροφορίας)

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων για την επιδότηση καυσίμων (getFuelSubsidyProfile)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"  (608546ΜΤΛΠ-4Τ1)

 • Διάθεση ws στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α. (9ΨΞΑ46ΜΤΛΠ-ΒΣΤ /24-7-2020)

 

Υπουργικές αποφάσεις

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"   (ΦΕΚ 2393/17-6-2020) (ΚΥΑ 9022/17-6-2020)

 • Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (ΚΥΑ Δ 11/οικ.28711/1021/2020)  (ΦΕΚ 2882/16-7-2020)