Υπηρεσίες για επιδόματα (συνδυασμός Υπηρεσιών ή συνδυασμός πληροφοριών από φορέα ή φορείς)

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει τις παρακάτω Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

1.  Υπηρεσία επιδόματος ορεινών/μειονεκτικών από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  

Η υπηρεσία παρέχεται προς χρήση από την Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Η διαλειτουργικότητα διενεργείται μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων.
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, αντλούνται φορολογικά στοιχεία και πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε. και διατίθενται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • υποβολή αίτησης για άντληση φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών (getMountainAllowance)

 

2.  Υπηρεσία ελέγχου ένταξης στο μηχανισμό της ενίσχυσης απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία  στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ -  ΕΡΓΑΝΗ

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • έλεγχος αν ο ΑΦΜ πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" για ένα συγκεκριμένο μήνα(checkEmpMechanism)

 

3.  Υπηρεσία παροχής στοιχείων για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2020" του Υπουργείου Τουρισμού

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ  διαθέτει την υπηρεσία στο Υπουργείο Τουρισμού. 

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • βασικά στοιχεία για τον καθορισμό ένταξης ενός προσώπου στο πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους 2020" (getTourismIncome)

 

4.  Υπηρεσία για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

Το ΚΕ.Δ., σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία στην ΕΕΤΑΑ.  

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • λήψη στοιχείων (από την ΑΑΔΕ) για την αξιολόγηση αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς (getNurserySchoolInfo)

 

5.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση καυσίμων (μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών / Κοινωνία της Πληροφορίας)

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων για την επιδότηση καυσίμων (getFuelSubsidyProfile)

 

6.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση χρημάτων ρεύματος - PowerPass (μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών / Κοινωνία της Πληροφορίας)

Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση ρεύματος - PowerPass

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Λήψη μεταβολών κατοικίας για την επιδότηση ρεύματος - PowerPass (getPowerPassResidenceMods)
 • Λήψη στοιχείων για την επιδότηση ρεύματος - PowerPass (getPowerPassProfile)

 

7.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την οικονομική ενίσχυση στους σεισμοπαθείς της Σάμου και τους πυρόπληκτους της Β.Εύβοιας (μόνο για Υπουργείο Οικονομικών / Κοινωνία της Πληροφορίας)

Στοιχεία Φορ. Δήλωσης για οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας (getEviaSamosPassProfile)

 

8. Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για τις Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για τις Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης (μόνο για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Συγκεκριμένα παρέχει την μέθοδο - λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων από το έντυπο Ε1 για τις Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης (getProfileE1MinDevInfo)

 

9. Στοιχεία Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ - Market Pass (μόνο για την Κοινωνία της Πληροφορίας)

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ - Market Pass (getMarketPassProfile)
 • Λήψη στοιχείων Φορολογικής Δήλωσης για την επιδότηση αγορών από το Σούπερ Μάρκετ - Market Pass (βοηθητική λειτουργία) (getMarketPassHelpProfile)

 

10. Στοιχεία από τη Φορολ. Δήλωση για τη Στεγαστική Συνδρομή Ανασφάλιστων υπερηλίκων

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από τη Φορολογική Δήλωση για την υποστήριξη της πλατφόρμας Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων υπερηλίκων (μόνο για ΟΠΕΚΑ)

Συγκεκριμένα παρέχει τις μεθόδους - λειτουργίες:

 • Έλεγχος εμπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης (getTwelveYearsSha)
 • Έλεγχος μισθωτηρίων που έχει στο όνομά του ο αιτών και λήψη λίστας μισθωτηρίων στο όνομα του αιτούντος για το δοθέν φορολογικό έτος (getMisthwthrioSha)
 • Λήψη λίστας ακινήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατοικία (getKyriaKatoikiaSha)
 • Ανάκτηση οικογενειακού εισοδήματος από τόκους για το δοθέν φορολογικό έτος(getInterestSha)
 • Υπολογισμός συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και αξίας κινητής περιουσίας για τη χορήγηση επιδόματος σε ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς Βορειοηπειρώτες (getIncomeMobValueExpatSha)
 • Έλεγχος φιλοξενίας τρίτου προσώπου από τον δικαιούχο (getFiloxSha)
 • Ένδειξη εισοδήματος από μισθωτή εργασία για το δοθέν φορολογικό έτος (getEndeixhEisodhmaSha)
 • Υπολογισμός φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος για το δοθέν φορολογικό έτος (getEisodhmaSha)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Έγκριση διαδικτυακής των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0» και «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος / Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση ρεύματος - PowerPass», στο πληροφοριακό σύστημα Power Pass-ΚτΠ ΜΑΕ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23925/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Market Pass» της Κοινωνίας τη Πληροφορίας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (23928/16-5-2023)

 • Έγκριση διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» & «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (18859/10-4-2023)

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

 • Έγκριση διάθεσης ws στο Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους", μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (608546ΜΤΛΠ-4Τ1)

 • Έγκριση διάθεσης ws στην Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α., μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (9ΨΞΑ46ΜΤΛΠ-ΒΣΤ /24-7-2020)

 

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Market Pass» της Κοινωνίας τη Πληροφορίας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 18874/10-4-2023) (ΦΕΚ 2354/12-4-2023)

 • Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αλβανίας» του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 13387/15-3-2023) (ΦΕΚ 1687/20-3-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Στοιχεία πιστοποιητικού αναπηρίας ΚΕΠΑ» και «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος / Τουρισμός για όλους», στο πληροφοριακό σύστημα Tourism4all της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 3961/31-1-2023) (ΦΕΚ 562/6-2-2023)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0» και «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος / Στοιχεία από τη Φορολογική Δήλωση για την επιδότηση ρεύματος - PowerPass», στο πληροφοριακό σύστημα Power Pass-ΚτΠ ΜΑΕ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 52776/13-12-2022) (ΦΕΚ 6596/21-12-2022)

 • Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στα πληροφοριακά συστήματα «Επιδότηση καυσίμων vouchers.gov.gr» και «Διαχείριση Επιδότησης Καυσίμων» της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ), για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 49598/25-11-2022) (ΦΕΚ 6162/5-12-2022)

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υπηρεσίες για επιδόματα βάσει εισοδήματος / Στοιχεία Φορ. Δήλωσης για οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες Σάμου και Εύβοιας», στο πληροφοριακό σύστημα Evia Samos του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας ΑΕ, μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ (ΥΑ 48797/22-11-2022) (ΦΕΚ 6017)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ),  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ   (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους",  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ    (ΦΕΚ 2393/17-6-2020) (ΚΥΑ 9022/17-6-2020)

 • Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,  μέσω του ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ  (ΚΥΑ Δ 11/οικ.28711/1021/2020)  (ΦΕΚ 2882/16-7-2020)