Υπηρεσίες με στοιχεία που παρέχονται από το ΠΣ «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου/ Απογραφή»

Μέσω του ΚΕΔ,  με πηγή στοιχείων το ΠΣ «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου/ Απογραφή»  του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχονται οι εξής Διαδικτυακές Υπηρεσίες:

 1. Στοιχεία εργασίας του Δημοσίου Υπαλλήλου

Η υπηρεσία πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπάλληλου με βάση τον ΑΦΜ.

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 •  Αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου (getEmployees)

Η μέθοδος (getEmployees) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων σχετικών με την εργασία του υπαλλήλου.

 •  Αναζήτηση εκτεταμένων στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου (getEmployeesExtended)

Η μέθοδος (getEmployeesExtended) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης επιπλέον πληροφοριών για τον συγκεκριμένο υπάλληλο σε σύγκριση με την (getEmployees), σχετικών με τα προσωπικά του στοιχεία και τα στοιχεία εργασίας του.

 • Αναζήτηση εκτεταμένων στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου με κατάσταση απασχόλησης (getEmployeesExtendedWithStatus)

Η μέθοδος (getEmployeesExtendedWithStatus) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης επιπλέον πληροφοριών σε σύγκριση με την (getEmployeesExtended), περιλαμβανομένων του τύπου απασχόλησης και της κατηγορίας προσωπικού.

 • Αναζήτηση στοιχείων εργασίας δημοσίου υπαλλήλου για τις ανάγκες του έργου KYC (getEmploymentInfoKYC)

Η μέθοδος (getEmploymentInfoKYC) δίνει την δυνατότητα ανάκτησης των στοιχείων σχετικών με την εργασία δημοσίου υπαλλήλου αποκλειστικά για το σύστημα Know Your Customer (KYC).

 

 2. Εξουσιοδότηση χρηστών

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Εξουσιοδοτήσεις χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα (getEmployeAuth)

Η υπηρεσία παρέχει τη μέθοδο - λειτουργία (getEmployeAuth), δίνει την δυνατότητα ανάκτησης στοιχείων σχετικών με την εξουσιοδότηση χρηστών σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δημοσίου.

 

 3. Διασύνδεση των ΠΣ της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και του ΕΚΔΔΑ (ειδικού σκοπού – χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η υπηρεσία παρέχεται για τη διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ και του ΕΚΔΔΑ .

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Καταχώρηση δεδομένων επιμόρφωσης υπαλλήλων στην ΑΠΟΓΡΑΦΗ (για ΕΚΔΔΑ) (putCertificationsEkdda).
 • Λήψη στοιχείων υπαλλήλων από την ΑΠΟΓΡΑΦΗ (για ΕΚΔΔΑ) (getEmploymentInfoEkdda).

 

 4. Διασύνδεση Απογραφής-Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ειδικού σκοπού)

Η υπηρεσία πραγματοποιεί τη διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος της Απογραφής με το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (για τις αναρρωτικές άδειες Δημοσίων Υπαλλήλων). 

Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής  μέθοδοι - λειτουργίες:

 • Ενημέρωση της Απογραφής για την έκβαση ραντεβού (updateAppointmentEP)
 • Καταχώρηση στοιχείων ραντεβού στην Απογραφή (registerAppointmentEP)
 • Ενημέρωση Απογραφής για τα στοιχεία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής (committeeDecisionEP)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) 19161ΕΞ 2020/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020

 • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)