Στοιχεία και Πληροφορίες Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.)

1. Αποστολή Αμοιβών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την Ε.Α.Π. προς e-PDE (ειδικού σκοπού)

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος λειτουργία:

  • Αποστολή Αρχείων Πληρωμών προς e-PDE (getPdePaymentFiles)

Η υπηρεσία αφορά την αποστολή αμοιβών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.). Καλείται με ορίσματα το έτος και μήνα πληρωμής και επιστρέφει τα αρχεία αμοιβών. Συγκεκριμένα η υπηρεσία ελέγχει αν υπάρχουν αρχεία αμοιβών του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για ένα συγκεκριμένο έτος και μήνα πληρωμής και αποστέλλει τα αρχεία αυτά σε μορφή XML.

2. Υπηρεσία άντλησης στοιχείων τακτικών αποδοχών από την Ε.Α.Π. προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ)   (ειδικού σκοπού)

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος λειτουργία:

  • Λήψη στοιχείων μισθοδοσίας (τακτικές αποδοχές) για τους προηγούμενους 12 μήνες (getEapSalary)

Η υπηρεσία δέχεται στην είσοδο τον ΑΦΜ μισθοδοτούμενου, το έτος και το μήνα και επιστρέφει λίστα εγγραφών με τα στοιχεία τακτικών αποδοχών του μισθοδοτούμενου από την ΕΑΠ. Συγκεκριμένα, επιστρέφει (ανά μήνα) το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθοδοτούμενου για τους προηγούμενους 12 μήνες.

3.  Αποστολή στοιχείων για τη μισθοδοσία των οπλιτών στην ΕΑΠ

Υπηρεσία αποστολής στοιχείων για τη μισθοδοσία των οπλιτών στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (μόνο για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος λειτουργία:

  • Αποστολή αρχείου στοιχείων οπλιτών για τη μισθοδοσία στην ΕΑΠ (sendArmyPayrollFile)

4. Στοιχεία από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Υπηρεσία άντλησης στοιχείων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για το Ελεγκτικό Συνέδριο (μόνο για το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ)

Συγκεκριμένα παρέχεται η εξής μέθοδος λειτουργία:

  • Λήψη στοιχείων αποδοχών εξαμήνου με βάση τον ΑΦΜ ενός υπαλλήλου (getSemesterSalary)
  • Λήψη στοιχείων πολυθεσίας υπαλλήλων με βάση το εξάμηνο ενός έτους (getMultiPosBySemester)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

  • Έγκριση διάθεσης ws «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας» και «Άντληση  στοιχείων  τακτικών  αποδοχών»  στην  Ειδική  Γραμματεία  Διαχείρισης  Ιδιωτικού Χρέους (35506/6-10-2021  AΔA: ΩΣ2Μ46ΜΤΛΠ-Δ3Γ)


Υπουργικές Αποφάσεις

  • Διάθεση ws  "Υπηρεσία άντλησης στοιχείων τακτικών αποδοχών" στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΥΑ 26239/2-8-2021) (ΦΕΚ 3520/2021)