ΕΛΗΞΕ:Δημόσια διαβούλευση: "Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση παραγωγικής λειτουργίας, αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας για δυο χρόνια"

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση παραγωγικής λειτουργίας  αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας  για δυο χρόνια»»
 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ταξινόμηση κατά CPV:

72211000-7 «Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη»

72611000-6 «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών»

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Οκτακοσίων  χιλιάδων  ευρώ (800.000,00€)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Εννιακοσίων  ενενήντα  δύο  χιλιάδων  ευρώ (992.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €800.000,00,  πλέον ΦΠΑ: €192.000,00)

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεν προβλέπεται
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τακτικός Προϋπολογισμός Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δύο (2) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  Από 17/07/2020  έως 01/08/2020
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Διακήρυξη
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr                           
ΟΔΗΓΙΕΣ Στην ενότητα των διαβουλεύσεων του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr