Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Υποδομών Κέντρου Δεδομένων Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Site) της Γεν. Γραμ. Πληροφ. Συστημάτων Δημ. Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπ. Ψηφ. Διακυβέρν

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η μίσθωση χώρου φιλοξενίας, που θα στεγάσει τις υπολογιστικές υποδομές του δευτερεύοντος κεντρικού κόμβου  (Disaster Recovery Site) των εντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Η σύμβαση θα συμβάλει στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από  τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω της αυξημένης διαθεσιμότητας των κρίσιμων υπολογιστικών συστημάτων της.

Αναλυτικές πληροφορίες