Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και μετάπτωσης των δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα σε νέο πληροφοριακό σύστημα

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει Τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ και μετάπτωσης των δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα σε νέο πληροφοριακό σύστημα (δικαίωμα προαίρεσης), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα παράτασης έως τριών επιπλέον τριμήνων, προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ποσού εκατόν ενενήντα πέντε  χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (195.900,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαέξι ευρώ (242.916,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης».