Διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργοποίηση –επικαιροποίηση - συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτ

Διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε ΕΥΡΩ για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργοποίηση –επικαιροποίηση - συντήρηση – υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού SAP του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους»,
όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV: 72500000-0 “Υπηρεσίες Πληροφορικής”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις ζητούμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (330.144,00€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ποσού εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (79.234,56 €) ή συνολικά τετρακοσίων εννέα χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (409.378,56 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%.

Αναλυτικές πληροφορίες