Διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών της αντικατάστασης συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικός Διαβούλευσης: 2023DIAB2

Διαβούλευση για ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή για το σύνολο της Σύμβασης

Αναλυτικές πληροφορίες